DBUs MILLIONSAT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYTA­ENK­NING DBU går nye ve­je. I be­stra­e­bel­ser­ne på at kom­me så godt for­be­redt ind til for­å­rets kam­pe i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen som mu­ligt, har man i dis­se da­ge sam­let ik­ke fa­er­re end fem af si­ne lands­hold på tra­e­nings­lejr i Tyr­ki­et. »Bud­get for vin­ter­tu­ren for de 5 hold, ca. 140 per­so­ner, er i stør­rel­ses­ord­nen 1,4 mio. kr. Det da­ek­ker rej­se, op­hold, ho­nora­rer osv. og det er pen­ge fra det al­min­de­li­ge ak­ti­vi­tets­bud­get. Alt­så ik­ke en ek­stra­or­di­na­er be­vil­ling, blot en om­pri­o­ri­te­ring af de mid­ler vi nor­malt bru­ger på ak­ti­vi­te­ter på de fem hold i årets før­ste må­ne­der,« op­ly­ser DBUs eli­te­chef, Kim Hal­l­berg. Det er en fan­ta­stisk mu­lig­hed for os at kom­me af­sted med de an­dre lands­hold. På den må­de bli­ver der tid og lej­lig­hed til at se og vur­de­re ta­lent­mas­sen

»Jeg vil si­ge så me­get, at vi i for­hold til lan­de som vi nor­malt sam­men­lig­ner os med - for ek­sem­pel Schweiz og Østrig - er godt med,« si­ger Flem­m­ing Berg, og hen­vi­ser til, at såvel U17- som U19-lands­hol­de­ne har kva­li­fi­ce­ret sig til de så­kald­te

der er sid­ste grup­pe­spil før EM-slut­run­der­ne. Bur­de ha­ve sco­ret Hvad an­går U21-lands­hol­det, går man ind i et spa­en­den­de hal­vår, der bå­de in­de­hol­der kam­pe i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen og del­ta­gel­se ved OL i Rio de Ja­neiro.

»På tu­ren til Tyr­ki­et har vi ude­luk­ken­de spil­le­re fra dan­ske klub­ber med. Fle­re af dis­se vil na­tur­lig­vis bli­ve ud­ta­get til de kom­men­de sto­re op­ga­ver. Vi er først og frem­mest kom­met her­ned for at få hol­dets spil­kon­cept på plads. Men selv­føl­ge­lig vil der og­så bli­ve tra­e­net fy­sik. Det skal va­e­re så­dan, at spil­ler­ne ved hjem­kom­sten til klub­ber­ne i Dan­mark ik­ke er sat form­ma­es­sigt til­ba­ge i for­hold til hold­kam­me­ra­ter­ne,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen, der ons­dag så si­ne trop­per spil­le 0-0 mod Ukrai­ne.

»Jeg er me­get til­freds med det spil­le­ma­es­si­ge. Men vi bur­de ha­ve sco­ret to-tre mål og der­med sik­ret os en kom­forta­bel sejr,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen, der gav de­but til HB Kø­ges stor­ta­lent, Kri­sti­an Pe­der­sen. Ven­stre­ba­ck­en er i sø­ge­ly­set hos blandt an­dre den ty­ske Bun­des­liga-klub Borus­sia Mön­cheng­lad­bach.

»Han gjor­de det fint, var so­lid i de­fen­si­ven, tab­te ik­ke en du­el og bi­drog og­så med in­ter­es­san­te ting of­fen­sivt,« ro­ser Ni­els Fre­de­rik­sen. Teg­ner po­si­tivt U16-lands­hol­det tra­e­nes fort­sat af Per Holm.

»For de­res ved­kom­men­de er der ta­le om en gan­ske nor­mal tra­e­nings­lejr. På hol­det er der en ra­ek­ke spil­le­re, der først nu tra­e­der ind i DBU­sy­ste­met. Det er der­for ik­ke helt for­kert at si­ge, at man be­fin­der sig i en start­fa­se,« si­ger Flem­m­ing Berg. Her­ne­de lå­ner lands­hol­de­ne spil­le­re af hin­an­den, når der skal spil­les 11 mod 11, og der er og­så sy­ner­gi­er i må­l­mand­stra­e­nin­gen

An­der­le­des for­hol­der det sig med U17- U19- og U21-lands­hol­de­ne.

»Al­le tre lands­hold ta­el­ler spil­le­re med for­holds­ma­es­sig stor er­fa­ring. De skal al­le snart spil­le af­gø­ren­de kam­pe. Der­for er tra­e­nings­tu­ren vig­tig,« si­ger Flem­m­ing Berg.

Kvin­delands­hol­dets tur er plan­lagt, for­di man i for­å­rets før­ste op­ga­ve spil­ler nøg­le­kamp i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen på Vi­borg Sta­dion mod Po­len.

»Det er en kamp, vi helst skal vin­de. Så det at hol­det her­ne­de får to kam­pe mod Hol­land er per­fekt,« si­ger Flem­m­ing Berg.

Han vil ik­ke af­vi­se, at ini­ti­a­ti­vet med at hen­la­eg­ge man­ge DBUlands­holds tra­e­nings­lej­re i sam­me land bli­ver en til­ba­ge­ven­den­de fo­re­te­el­se.

»Når vi kom­mer hjem, vil vi la­ve en eva­lu­e­ring. Men det teg­ner po­si­tivt. Her­ne­de lå­ner lands­hol­de­ne spil­le­re af hin­an­den, når der skal spil­les 11 mod 11, og der er og­så sy­ner­gi­er i må­l­mand­stra­e­nin­gen,« si­ger Flem­m­ing Berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.