Kri­sti­an Pe­der­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Jeg fik de­but på U21-lands­hol­det

mod Ukrai­ne. Det var helt spe­ci­elt

at tra­ek­ke den rø­de trø­je over ho­ve­d­et.

Jeg gjor­de det godt, og det sag­de

Ni­els Fre­de­rik­sen og­så til mig. Men det

hand­le­de for mig om at slip­pe fø­lel­ser­ne, så

jeg kun­ne pra­este­re. Det sam­me var

til­fa­el­det i star­ten i HB Kø­ge. Og med fø­lel­ser yd­myg­hed. me­ner jeg min

Jeg skal ik­ke ta­en­ke på, kom­mer fra at jeg

1. di­vi­sion.« »I Ring­s­ted blev jeg som

16-årig ryk­ket op i Dan­marks­se­rie-trup­pen.

Ef­ter et år var der al­le­re­de in­ter­es­se fra

2. di­vi­sions-klub­ber, men på det tids­punkt

øn­ske­de jeg at prø­ve mig af på et hø­je­re

ni­veau end det. Jeg tog til prø­ve­tra­e­ning

i FC Vestsja­el­land, hvor jeg og­så spil­le­de

en test­kamp, men de men­te ik­ke, at jeg

kun­ne be­gå mig der. HB Kø­ges da­va­e­ren­de

tra­e­ner, Hen­rik Pe­der­sen, var hel­dig­vis

ude at se den kamp, og han så po­ten­ti­a­le i

mig. Jeg skrev un­der på en etårig kon­trakt

til at star­te med, og li­ge si­den er det gå­et

sta­er­kt for mig.« »Jeg la­e­ste i som­mer

på net­tet, at AGF var in­ter­es­se­ret i mig. Min

agent rin­ge­de til mig og sag­de, at den

var god nok. De hav­de budt på mig.

Jeg kun­ne først ik­ke for­stå det

selv. Det var gå­et så hur­tigt for mig.

Det var et ka­em­pe boost til selv­til­li­den.« »Ni­els Fre­de­rik­sen rin­ge­de til mig og for­tal­te, at

jeg var ud­ta­get til U21-lands­hol­det. Til at star­te med kun­ne

jeg ik­ke for­stå det. Jeg lag­de mig i sen­gen og ta­enk­te: ’What the fuck?!’. Jeg skul­le li­ge sun­de mig

lidt. Men så rin­ge­de jeg til min fa­mi­lie og

for­tal­te, at jeg var ud­ta­get.« »Jeg var med Glad­bach

på tra­e­nings­lejr in­den tu­ren her i Tyr­ki­et

med U21-lands­hol­det. Jeg tra­e­ne­de

med de­res U23-hold, hvor vi spil­le­de to tra­e­nings­kam­pe.

Mod Wer­der Bre­mens U23-hold bed­ste blev jeg ba­nens

spil­ler, og så vil­le de med ha­ve mig

op og tra­e­ne med første­hol­det. de var ban­ge Men for over­be­last­ning.

Det var ae­r­ger­ligt, for jeg kun­ne

godt ta­en­ke mig at tra­e­ne med de sto­re

dren­ge.« »Jeg fik dog syv mi­nut­ter

i en kamp for første­hol­det. Jeg blev

skif­tet ind, og Oscar Wendt blev ryk­ket op

på midt­ba­nen. Det er sva­ert at si­ge, hvor­dan

det går med ba­re syv mi­nut­ter, men jeg

sy­nes al­li­ge­vel, at jeg gjor­de det fint og

skil­te mig godt af med bol­den. De er sta­dig

in­ter­es­se­re­de, men jeg har ik­ke hørt

no­get kon­kret end­nu, så jeg af­ven­ter,

hvad der sker.« »Jeg kig­ger me­get på,

hvad der er det rig­ti­ge for mig. Jeg vil ger­ne

prø­ve ud­lan­det på et tids­punkt, men

jeg kan ik­ke sva­re på, om det bli­ver nu el­ler

se­ne­re. Jeg gi­der ik­ke skif­te ba­re for at

skif­te.« »Det vil­le va­e­re no­get

af det vil­de­ste at kom­me med til OL til

som­mer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.