De­bu­chys di­lem­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IAUGUST 2014 VAR Mat­hieu De­bu­chys fod­bold­liv helt og al­de­les i va­ter. Den nu 30-åri­ge fransk­mand var net­op vendt hjem fra VM-slut­run­den i Bra­si­li­en, hvor han hav­de va­e­ret fast høj­re ba­ck for det fran­ske lands­hold, og nu var han klar til at tør­ne ud for sin nye klub, Ar­se­nal. Hen­tet ind i dy­re dom­me fra Newcast­le som Arsè­ne Wen­gers ab­so­lut­te første­valg. For­u­de lå et par spa­en­den­de sa­e­so­ner med Ar­se­nal og i som­me­ren 2016 den ul­ti­ma­ti­ve lands­holds-op­le­vel­se. En slut­run­de i eget land. Og for nu at gø­re sce­na­ri­et helt per­fekt, var De­bu­chys pri­ma­e­re kon­kur­rent til plad­sen på lands­hol­det, Ba­cary Sag­na, skif­tet til Man­che­ster Ci­ty, hvor han lig­ne­de an­detval­get i kon­kur­ren­ce med den sta­er­ke ar­gen­ti­ner Pablo Za­ba­le­ta. In­gen kun­ne ha­ve forta­enkt De­bu­chy i at ska­en­ke sig et godt glas fransk rød­vin.

I dag, halvan­det år se­ne­re, er si­tu­a­tio­nen mil­delt talt en an­den. Stam­plad­sen i Ar­se­nal er va­ek, og det sam­me er stam­plad­sen på det fran­ske lands­hold, hvor det oven i kø­bet ser ud til, at der end ik­ke bli­ver plads til De­bu­chy i 23-mands-trup­pen. Det ene sted er De­bu­chy ble­vet over­ha­let af Héctor Bel­lerín. Det an­det sted af Ba­cary Sag­na, der grun­det Za­ba­le­tas ska­despro­ble­mer plud­se­lig er første­valg i Man­che­ster Ci­ty. Alt imens De­bu­chy ik­ke får no­gen spil­le­tid i Ar­se­nal. De­bu­chy hav­de to lang­va­ri­ge ska­des­pe­ri­o­der i sid­ste sa­e­son, og i den­ne har han gan­ske en­kelt tabt du­el­len til span­ske Héctor Bel­lerín.

I for­hold til Ar­se­nal er det selv­føl­ge­lig et pro­blem, at Mat­hieu De­bu­chy ik­ke kan vin­de sin plads til­ba­ge, men det kun­ne De­bu­chy vel trods alt le­ve med. I hvert fald på den kor­te ba­ne. Ar­se­nal har gang i en spa­en­den­de sa­e­son, og De­bu­chy er i prin­cip­pet ik­ke la­en­ge­re va­ek fra hol­det end en ska­de el­ler en form­kri­se til Bel­lerín. Spa­ni­e­ren kun­ne og­så skif­te til som­mer, og så vil­le plad­sen som høj­re ba­ck igen va­e­re til­ga­en­ge­lig.

Nej, det er plad­sen på lands­hol­det, der er det helt sto­re pro­blem De­bu­chys helt sto­re pro­blem i for­hold til en trans­fer el­ler en ud­lej­ning er, at det ik­ke vil va­e­re i Ar­se­nals in­ter­es­se at la­de den fran­ske ba­ck gå. Selv om al­le i klub­ben selv­føl­ge­lig kan se man­dens di­lem­ma i den­ne sam­men­ha­eng. Det er ik­ke man­ge spil­le­re forundt at va­e­re med på et lands­hold, der spil­ler en stor slut­run­de på hjem­me­ba­ne, og hvis De­bu­chy kan sin fod­bold­hi­sto­rie, vil han vi­de, at Frank­rig oven i kø­bet har for va­ne at vin­de, når der er sto­re fi­na­ler i Pa­ris. I 1984 blev Frank­rig eu­ro­pa­me­ster på hjem­me­ba­ne. I 1998 blev de ver­dens­me­stre.

En så­dan op­le­vel­se vil De­bu­chy selvsagt ik­ke gå glip af, men det kom­mer han til, hvis tin­ge­ne ik­ke aen­drer sig. For så va­el­ger den fran­ske land­stra­e­ner, Di­di­er Des­champs, at ta­ge Ba­cary Sag­na samt Christophe Jal­let fra Ly­on med til EM-slut­run­den som si­ne to høj­re­ba­ck­er. De spil­ler beg­ge fast for de­res klubhold og har del­tes om spil­le­ti­den på det fran­ske lands­hold på det se­ne­ste, mens De­bu­chy se­ne­st fik en halv­leg mod Ser­bi­en i sep­tem­ber. GODT, SÅ. MEN kan De­bu­chy så ik­ke li­ge så godt stra­ek­ke vå­ben? Nej, for som ud­gangs­punkt er han Des­champs’ fo­re­truk­ne spil­ler på høj­re ba­ck, så hvis Ar­se­nal-ba­ck­en skif­ter klub og kom­mer til at spil­le re­gel­ma­es­sigt her i for­å­ret, har han sta­dig al­le chan­cer for at kom­me med i den fran­ske EM-trup. Må­ske end­da som første­valg. Så­dan må tin­ge­ne se ud fra De­bu­chys syns­punkt, og det er pra­e­cis der­for, han er så des­pe­rat. Om godt en uge luk­ker trans­fer-vin­du­et, og hvis De­bu­chy til den tid sta­dig er Ar­se­nal-spil­ler, kom­mer han ik­ke med til EM.

De­bu­chys helt sto­re pro­blem i for­hold til en trans­fer el­ler en ud­lej­ning er, at det ik­ke vil va­e­re i Ar­se­nals in­ter­es­se at la­de den fran­ske ba­ck gå. Selv om al­le i klub­ben selv­føl­ge­lig kan se man­dens di­lem­ma. Og­så ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger, der oven i kø­bet selv er fransk­mand. Men Wen­ger er ik­ke an­sat til at ta­en­ke på hver­ken De­bu­chy el­ler det fran­ske lands­hold. Han er an­sat til at ta­en­ke på Ar­se­nal, hvor man som i al­le de an­dre top­klub­ber er nødt til at ha­ve to spil­le­re til hver po­si­tion. I sa­er­de­les­hed in­den et for­år med ud­sigt til mas­se­vis af vig­ti­ge kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, Cham­pions Le­ague og FA Cup. Der bli­ver brug for man­ge spil­le­re, og Wen­ger er jo og­så nødt til at ta­en­ke i worst ca­se sce­na­rio. Nem­lig at Héctor Bel­lerín kan bli­ve al­vor­ligt ska­det. Så skal han nem­lig bru­ge De­bu­chy. På den må­de er De­bu­chys di­lem­ma i høj grad og­så Ar­se­nals di­lem­ma. Skal klub­ben va­e­re for­stå­en­de el­ler ky­nisk i en si­tu­a­tion, der er yder­li­ge­re til­spid­set af De­bu­chys drøm om at spil­le EM for Frank­rig i Frank­rig? HVOR STORT DET bli­ver op­fat­tet at spil­le EM på hjem­me­ba­ne, har vi i øv­rigt al­le­re­de set fle­re ek­semp­ler på. Spil­le­re som Lucas Dig­ne (ud­le­jet til Ro­ma) og Yo­han Ca­beyé (solgt til Crystal Pa­la­ce) hen­vi­ste di­rek­te til de­res lands­holds-per­spek­ti­ver, da de sid­ste som­mer valg­te at for­la­de Pa­ris St.-Ger­main. De­res held var i den­ne sam­men­ha­eng, at de skif­te­de på et tids­punkt, hvor det var langt let­te­re for PSG at fin­de nog­le er­stat­nin­ger, end det vil va­e­re for Ar­se­nal i ja­nu­ar.

Det er let for mig at si­ge, men hvis jeg var Arsè­ne Wen­ger, vil­le jeg si­ge til De­bu­chy, at han var nødt til at bli­ve i Ar­se­nal.

EM-drøm el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.