U

BT - - INTERVIEW -

lyk­ken har aen­dret for­hol­det mel­lem dem. Men det er lyk­ke­des An­net­te Heick og Jes­per Vol­l­mer at be­va­re de­res ka­er­lig­hed til hin­an­den.

An­net­te Heick skrev en­gang en op­sigtsva­ek­ken­de klum­me i BT om, at vil man be­va­re gni­sten i sit ae­g­te­skab, skal man ha­ve sex mindst en gang om ugen. Og­så når man ik­ke har lyst. For dèt lil­le of­fer, kom­mer ti­fold til­ba­ge.

Men hvor­dan be­va­rer man ka­er­lig­he­den og det in­ti­me samva­er, når den ene part er ble­vet del­vist han­di­cap­pet?

»Vi er sta­dig ka­e­re­ster. Og ja, for fan­den, vi har da sex, for han kan godt,« gri­ner An­net­te Heick, mens Jes­per Vol­l­mer gri­nen­de ind­sky­der:

»Ja, den du­er. Det kan godt va­e­re, at mit ene ben hop­per lidt me­re. Men re­sten fun­ge­rer,« be­kra­ef­ter han med et bredt grin.

For man­ge ma­end vil det va­e­re et stort tab, hvis de­res li­bi­do plud­se­lig er usta­bil. »Det er jo en stor del af en mands iden­ti­tet,« samtyk­ker Jes­per Vol­mer, og afslører, at han al­tid har sid­det med et ska­evt smil på an­sig­tet, når an­dre ma­end har kla­get over part­ne­rens ho­ved­pi­ne.

»An­net­te har al­tid va­e­ret en sinds­syg god hu­stru. Hun ved godt, at ma­ends og kvin­ders be­hov ik­ke al­tid er det sam­me. Som re­gel er det så kvin­dens be­hov, der vin­der. Men An­net­te har al­tid vidst, hvor vig­tigt det er, at der er samva­er, og at det he­le spil­ler. Selv om ar­bejds­pres­set er hårdt, og ho­ve­d­et må­ske ik­ke helt er med, of­rer man sig lidt for hin­an­den, for­di det er det, det kra­e­ver,« si­ger han.

Sam­li­vet kla­ger in­gen af dem over, men ba­lan­cen mel­lem dem har aen­dret sig.

»Dy­best set er ka­er­lig­he­den, som den he­le ti­den har va­e­ret. Men den er ud­for­dret af, at jeg i pe­ri­o­der har va­e­ret lidt mor-ag­tig over­for min mand. Jeg har f.eks. måt­te bin­de hans snør­rebånd, og det er ba­re ik­ke se­xet,« si­ger hun, men bli­ver af­brudt af sin mand.

»Men det er se­xet at få bun­det dem op.«

BTINTE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.