S

BT - - INTERVIEW -

elv om An­net­te Heick og Jes­per Vol­l­mer har gjort alt for, at de­res to børn, El­li­ot på 11 år og Storm på syv, ik­ke skul­le bli­ve ban­ge, er bør­ne­ne langt fra ube­rørt af de­res fars ulyk­ke. Den ae­ld­ste valg­te helt af sig selv at op­sø­ge sko­lep­sy­ko­lo­gen, for­di han hav­de brug for at ta­le om det he­le med én, som ik­ke kend­te fa­mi­li­en.

»Det var rig­tig godt gjort. For der har kørt nog­le ting rundt i knol­den på dem,« me­ner An­net­te Heick.

Fa­mi­li­en fik en fast ru­ti­ne i det hal­ve år, hvor Jes­per Vol­l­mer var ind­lagt og An­net­te Heick hen­ryk­ke­de pu­bli­kum i ’My Fair Lady’ i Aar­hus.

Her sang hun ’Jeg kun­ne dan­se nu’. Men de ube­kym­re­de ord kun­ne ik­ke va­e­re la­en­ge­re va­ek fra vir­ke­lig­he­den.

Så for at gi­ve dren­ge­ne, så nor­mal en hver­dag som mu­ligt, tog Jes­per Vol­l­mer hver tirs­dag tidligt fri fra be­hand­lin­gen og kør­te hjem til Mal­mø. Han var hjem­me, når dren­ge­ne kom fra sko­le og de tre var sam­men, indtil han put­te­de søn­ner­ne hos mor­mor og mor­far, hvor de bo­e­de i hver­da­ge­ne. Ons­dag mor­gen tog han så den to ti­mer lan­ge tur til­ba­ge til Hor­n­ba­ek, for at va­e­re klar til genop­tra­e­ning og be­hand­ling. Fre­dag gen­tog han tu­ren for at va­e­re sam­men med dren­ge­ne, indtil An­net­te Heick kom hjem i lø­bet af nat­ten. Søn­dag blev fa­mi­li­ens dag sam­men.

»Når man bor i Sve­ri­ge og er ind­lagt i Hor­n­ba­ek, ha­en­ger geo­gra­fi­en ik­ke sam­men,« si­ger hun.

Det gla­e­der Jes­per Vol­l­mer, at isa­er de­res yng­ste søn, Storm på syv år, for­ment­lig snart har glemt, hvor­dan det he­le var en­gang.

»Der går ik­ke lang tid før, han ik­ke la­en­ge­re kan hu­ske, hvor­dan jeg var før ulyk­ken. For ham vil jeg al­tid ha­ve haft så­dan en hånd. Det er no­get an­det med El­li­ot, som bli­ver 12 år na­e­ste gang. Han er me­get me­re be­vidst om før. Men på et el­ler an­det tids­punkt, er det jo ba­re det nye nor­ma­le, at jeg er så­dan.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.