P

BT - - INTERVIEW -

ar­rets fa­el­les frem­tid hed­der Rå.dk. Bag det kor­te navn gem­mer sig et ny­byg­get hus i Al­lin­ge på Born­holm.

Her er det pla­nen, at folk og isa­er fir­ma­er kan ar­bej­de, hol­de mø­der, over­nat­te og ik­ke mindst sma­ge på Jes­per Vol­l­mers mad. Rå.dk er og­så et web­s­i­te, hvor man kan hen­te op­skrif­ter, in­spira­tion og nyhe­der fra ga­stro­no­mi­ens ver­den. Se­ne­re på året ud­kom­mer en ko­ge­bog med op­skrif­ter af Jes­per Vol­l­mer.

Pla­ner­ne om Rå.dk var langt frem­me, in­den ulyk­ken ram­te. Op­rin­de­ligt vil­le de kø­re det fa­el­les fir­ma som en ’si­de­ge­sja­eft’ til Jes­per Vol­l­mers job som køk­ken­chef for Kongehuset. Men da han vend­te til­ba­ge til de kon­ge­li­ge gry­der, måt­te han hur­tigt er­ken­de, at han fy­sisk ik­ke kun­ne mag­te det kra­e­ven­de job. Der­for har han sagt sit job op per 1. juli 2016.

For­in­den hav­de par­ret set hin­an­den dybt i øj­ne­ne. For skul­le de kø­re vi­de­re med de fa­el­les pla­ner?

»Vi hav­de tryk­ket på start­k­nap­pen, in­den ulyk­ken ske­te. Gra­ve­ma­ski­ner­ne var i gang. Skul­le de stop­pes? Nej, for det ko­ster alt­så 200.000 kro­ner. Hvis der er no­get, du er nødt til at gø­re, så kan du alt­så godt,« erklaerer en­tre­pre­nø­ren An­net­te Heick, der har va­e­ret selv­sta­en­dig i me­re end 10 år.

Al­li­ge­vel er det med ba­e­ven­de knae, at hun ka­ster sig ud i det nye, fa­el­les for­ret­nings­e­ven­tyr.

»Det har jo vist sig, at Jes­per fak­tisk ik­ke kan pas­se sit job. Det gi­ver nog­le ek­si­sten­ti­el­le tan­ker, for han kan ik­ke sø­ge et an­det ar­bej­de. Går det ik­ke, ta­ler vi in­va­li­de­pen­sion. Der­for er dét, vi gør nu vo­res ene­ste op­tion,« si­ger An­net­te Heick.

»Jeg skal da ik­ke ha­ve in­va­li­de­pen­sion. Jeg er jo ba­re gå­et lidt i styk­ker,« ind­sky­der Jes­per Vol­l­mer, og får sin hu­stru til at smi­le. Men al­voren er hur­tigt til­ba­ge.

»Det er jo tan­ker, jeg for et år si­den, al­drig hav­de tro­et, jeg skul­le ta­en­ke som 44-årig,« forta­el­ler An­net­te Heick.

We­e­kend - 23.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.