Fi­bre for for­bra­en­din­gen

BT - - SLANK -

En kal­o­rie ik­ke ba­re er en kal­o­rie. Der er sun­de og der er us­un­de kal­o­ri­er: Det hand­ler om, at nog­le kal­o­ri­er er let­te at for­dø­je og der­med hur­tigt strøm­mer ud i dit blod og gi­ver en blod­suk­ker­stig­ning. An­dre kal­o­ri­er for­bra­en­des lang­somt og gi­ver kun lidt ener­gi ad gan­gen – uden at lag­re no­get fedt. Der­for er det ik­ke li­ge­gyl­digt, hvil­ke kal­o­ri­er du va­el­ger, når du skal slan­ke dig el­ler hol­de va­eg­ten.

Når jeg kost­vej­le­der mi­ne kli­en­ter til et sundt va­egt­tab, er mit al­ler­bed­ste råd: ’Spis grønt.’

Grønt­sa­ger er det bed­ste mid­del til et va­egt­tab, for­di de hur­tigt gi­ver re­sul­tat, sma­ger godt, ma­et­ter og kan kø­bes al­le ste­der – og som re­gel til en bil­lig pen­ge, hvis det er sa­e­son.

Hold va­eg­ten

Rig­tig man­ge men­ne­sker kan ef­ter et va­egt­tab ik­ke hol­de den nye va­egt. En­gel­ske Fio­na Kirk, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om sundt va­egt­tab, og kost­eks­pert, me­ner, at op til 85 pct. ik­ke hol­der va­eg­ten. Hun har stu­de­ret, hvem det lyk­ke­des for at hol­de va­eg­ten på la­en­ge­re sigt. Fa­el­les for dem er, at fle­re end halv­de­len af dem hur­tigt hav­de få­et om­lagt de­res kostva­ner, hvil­ket gav et lyn­hur­tigt va­egt­tab al­le­re­de i de før­ste uger af ku­ren.

Fio­na Kirk kon­klu­de­rer der­for, at et hur­tigt og po­si­tivt re­sul­tat i be­gyn­del­sen af en slan­ke­kur er af­gø­ren­de for, hvor­dan man på la­en­ge­re sigt hol­der sin nye va­egt. Hun me­ner, at det hur­ti­ge va­egt­tab gi­ver selv­til­li­den og mo­ti­va­tio­nen et or­dent­ligt spark opad – og det er med til at fast­hol­de de nye spi­se­va­ner på den lan­ge ba­ne.

Hvad bør man så gå ef­ter, når man va­el­ger en kur? Fio­na Kirk me­ner, at det net­op er fi­bre, der er hem­me­lig­he­den. Fi­bre fyl­der i ma­ven, så du spi­ser min­dre og fø­ler dig ma­et la­en­ge­re. LI­ge­som det kra­e­ver me­re ener­gi at for­dø­je og op­ta­ge fi­ber­rig mad i krop­pen.

Go­de fi­ber­kil­der er fuld­kornspro­duk­ter som fuld­korns­brød, fuld­korns­pas­ta og fuld­korns­ris. Her­ef­ter kom­mer al­le for­mer for kål, sel­le­ri, lin­ser, løg og hvid­løg. Der er og­så fi­bre i frugt, ker­ner og nød­der.

Tre go­de råd

Mo­tion og re­gel­ma­es­sig tra­e­ning bi­dra­ger til et sundt va­egt­tab. Når du mo­tio­ne­rer, ta­ber du ik­ke mu­skel­mas­se, men fedt.

Gør det til en va­ne mindst en dag om ugen at spi­se fem til seks må­l­ti­der be­stå­en­de af fri­ske grønt­sa­ger, grøn­ne sa­la­ter, grønt­sags­sup­per og frugt. Det øger din for­bra­en­ding.

Va­er op­ma­er­k­som på dit kal­o­ri­e­ind­tag. Find en god app og lav dag­bog over alt det, du ind­ta­ger – husk og­så af få drik­ke­va­rer­ne med i kal­o­ri­e­regn­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.