’Ku­ren er en stor om­va­elt­ning’

BT - - SLANK - Rik­ke Brøn­dum Ka­ri­na So­fie Chri­sten­sen

Lis, Ka­ri­na og Rik­ke har nu va­e­ret i gang hos de­res Fit-all co­a­ches i godt fi­re uger. De føl­ger for­skel­li­ge ku­re via Fit-all - men må­let er det sam­me - de skal ta­be mel­lem 15 og 20 ki­lo hver.

- 40 år. Kur: 5:2 hos Fit-all co­ach i Na­est­ved. Va­egt: Start 76 kg - mål 61 kg - nu 71,5 kg. Va­egt­tab: 4,5 kg. »Den­ne uge har va­e­ret sva­er. Det er før­ste uge, hvor jeg har haft lyst til sø­de sa­ger. Jeg kan se, at jeg skal va­e­re bed­re til at struk­tu­re­re min uge og få pas­set ind, hvil­ke da­ge jeg tra­e­ner, og hvil­ke jeg fa­ster. Jeg har fa­stet et par da­ge, hvor jeg og­så skul­le tra­e­ne – det har ik­ke va­e­ret godt. Så jeg har ik­ke få­et tra­e­net helt så me­get, som jeg ger­ne vil­le.«

- 33 år. Kur: Ny livs­stil hos Fit-all co­ach i Hjør­ring. Va­egt: Start 83,3 kg. - mål 68,5 kg. - Nu 82,3 kg. Va­egt­tab: 1 kg. »I den­ne uge har jeg hver af­ten skre­vet ned, hvad jeg har spist. Det gør en ka­em­pe for­skel. Jeg får bed­re over­blik. Jeg har og­så skå­ret lidt ned på kul­hy­dra­ter­ne og op for pro­te­i­ner­ne og ik­ke mindst min po­r­tions­stør­rel­se. Jeg må in­drøm­me, at det er en stør­re om­va­elt­ning i min hver­dag, end jeg hav­de tro­et. Og det er rig­tig sva­ert at la­ve om på si­ne dår­li­ge va­ner. Det er ik­ke kun, hvad jeg spi­ser, jeg skal la­ve om på. Det er og­så min tankegang.« Lis Bar­ner Kudsk - 52 år. Kur: Ny livs­stil hos Fit-all co­ach i Vi­borg Va­egt: Start 96,1 kg. - mål 76 kg - nu 91,5 kg. Va­egt­tab: 4,6 kg »Tra­e­nin­gen er en ka­em­pe suc­ces for mig. I sid­ste uge fik jeg styr­ke­tra­e­net fi­re gan­ge og gå­et fi­re tu­re på fem til ni km. Mi­ne mus­k­ler er ved at kun­ne ses, og jeg er ble­vet sta­er­ke­re. Min sto­re ud­for­dring – at gå til mid­dag med gam­le kol­le­ger – gik godt. Jeg lag­de ku­ren va­ek og nød bå­de god mad og la­e­kre drinks. Men na­e­ste dag var jeg til­ba­ge og gik en rig­tig lang tur. Va­eg­ten har dog stå­et stil­le i den­ne uge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.