H

BT - - INTERVIEW - Dor­te Han­sen

doh@bt.dk Fo­to Claus Bech un er rig­tig god til at el­ske. Hun el­sker Ti­ne. Og Puk. Og si­ne sø­stre. Og sin ’me­get dej­li­ge’ mor. Men ra­diova­ert Ger­tr­ud Thi­sted Højlund el­sker ik­ke en mand – ik­ke li­ge nu i hvert fald.

Rundt om hen­de fø­les den ro­man­tisk ka­er­lig­hed – og ik­ke mindst jag­ten på den – el­lers me­re og me­re in­tens. Dat­ing.dk har godt 100.000 ak­ti­ve bru­ge­re og mel­der om en us­a­ed­van­lig stig­ning i nye pro­fi­ler i de­cem­ber må­ned. Si­den april har me­re end 150.000 dan­ske­re op­ret­tet en pro­fil på dat­ing-ap­pen ’Hap­pn’. Og vi står ger­ne of­fent­ligt frem med øn­sket om at fin­de den per­fek­te part­ner – 400 sing­le­kvin­der og 150 sing­le­ma­end søg­te om at bli­ve én af de ot­te, der skul­le gif­tes bort til en frem­med i tred­je sa­e­son af DRs ’Gift ved før­ste blik’.

Ger­tr­ud Thi­sted Højlund har be­slut­tet ik­ke at ven­te. Hun vil le­ve nu, med el­ler uden mand og barn. Hen­des liv er fyldt med ka­er­lig­hed – for når ma­en­de­ne skuf­fer, tra­e­der ’da­me­ven­ner­ne’ til med sel­skab og godt hu­mør.

»Jeg har ik­ke no­get ka­er­lig­heds­liv, som ret­ter sig mod en part­ner, el­ler et ro­man­tisk ka­er­lig­heds­liv. Men jeg er god til at el­ske. Man ta­ler jo ba­re ik­ke om ka­er­lig­he­den til si­ne sø­stre, ven­ner og si­ne na­e­re, så det kom­mer til at ly­de som om, man le­ver et ka­er­lig­heds­løst liv. Men jeg le­ver et in­tenst ka­er­lig­heds­liv i vir­ke­lig­he­den, for det he­le er me­get og må ger­ne va­e­re me­get og sta­er­kt.«

Må­ske kan du ik­ke li­ge sa­et­te navn på hen­des an­sigt. End­nu – det skal nok kom­me. Ger­tr­ud Thi­sted Højlund har de se­ne­ste år mar­ke­ret sig i me­di­e­bil­le­det på fle­re ka­na­ler. I ef­ter­å­ret var hun vi­ka­ri­e­ren­de va­ert på ’Go’ mor­gen Dan­mark’ på TV2, sam­ti­dig var hun va­ert på en do­ku­men­tar om kvin­der og re­li­gion, ’Gud er en mand’, på DRK. I 2014 vandt hun ’Ma­ster­chef’ på TV3, mens hun var va­ert med si­ne me­nin­gers mod på Ra­dio24­syv. I hvert fald ken­der du hen­des far, Ni­els Højlund, sam­funds­de­bat­tør og va­ert på ’Højlunds for­sam­lings­hus’ i TV2s tid­li­ge år. Fra 1. fe­bru­ar fort­sa­et­ter hun i hans spor, når hun sa­et­ter sig i sto­len som de­batva­ert på P1. Og så hol­der hun fored­rag om ka­er­lig­hed.

Hun bor ale­ne på Nør­re­bro i Kø­ben­havn og har li­ge nu sva­ert ved at fo­re­stil­le sig, at det skul­le aen­dre sig. At der skul­le bo en mand el­ler et barn sam­men med hen­de.

»Jeg sy­nes lidt, at par­for­hol­det har ta­get pa­tent på ka­er­lig­heds­re­la­tio­nen. Når man le­ver ale­ne, som jeg, og folk spør­ger ’hvor­dan går det med ka­er­lig­he­den?’, så har jeg ik­ke rig­tig no­get svar. Jeg be­gyn­der ik­ke at si­ge, at jeg el­sker min ve­nin­de Ti­ne rig­tig me­get, el­ler nu har jeg li­ge va­e­ret sam­men med Sil­ke og hen­des dat­ter, og det var og­så rig­tigt dej­ligt.«

Kra­e­sen

Be­va­res hun sø­ger – om end ’spora­disk’ – ef­ter en mand. Sø­ger i pro­fi­ler­ne på dat­ing-app som Tin­der og Hap­pn. Går på da­tes ’må­ske to gan­ge om året’. Men hun si­ger nej til de fle­ste.

»Hvis jeg si­ger ja til no­get, og det så er et match, er min før­ste re­ak­tion helt in­stink­tivt ’åh nej, its a match’,« si­ger hun og su­ger luft ind mel­lem ta­en­der­ne og krøl­ler an­sig­tet sam­men i aka­vet over­ra­skel­se. Og ler.

»Folk si­ger så­dan nog­le sjove ting: ’Kan det vir­ke­lig pas­se, at der ik­ke er no­gen, som vil ha­ve dig?’. Ja­men det ved jeg da ik­ke. Det kan da og­så va­e­re, at jeg ik­ke vil ha­ve dem. ’Ta­enk at du ik­ke kan fin­de en ka­e­re­ste’. ’Ta­enk at der ik­ke er no­gen, der har snup­pet dig’.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.