’Mol­ly la­er­te mig at slap­pe af’

Char­lot­te He­je Haa­se har al­tid va­e­ret på jagt ef­ter no­get an­det. Al­tid på vej vi­de­re. Først for to år si­den mød­te hun et men­ne­ske, der kun­ne få hen­de til at stå stil­le på godt og ondt – dat­te­ren Mol­ly

BT - - 180° - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@bt.dk Fo­to Bax Lindhardt

Der var in­gen hjem­me på hus­bå­den bort­set fra Char­lot­te He­je Haa­se og hen­des lil­le dat­ter. Man­den Tor­ben var på ar­bej­de, og hans tre børn i sko­le. Char­lot­te He­je Haa­se var sta­dig i nat­tøj, og hjem­met bar ty­de­ligt pra­eg af, at der for få uger si­den an­kom et nyt fa­mi­lie­med­lem – med alt sit ud­styr og si­ne ly­de. I bag­grun­den gra­ed dat­te­ren Mol­ly.

»Jeg kun­ne ik­ke trø­ste hen­de. Jeg føl­te mig mag­tes­løs og vil­le gø­re alt for at stop­pe hen­de. Det gik op for mig, at jeg var ban­ge for hen­des gråd.«

Grå­den fort­sat­te. Indtil Char­lot­te He­je Haa­se op­da­ge­de, at det ene­ste, dat­te­ren hav­de be­hov for, var, at hen­des mor ’trak stik­ket ud til om­ver­de­nen’ og holdt hen­de ta­et ind til sig. At hun stop­pe­de op og var til ste­de.

Char­lot­te He­je Haa­se er ty­pen, der al­tid er på vej vi­de­re. Hun har mas­ser af am­bi­tio­ner og drøm­me, der skal ind­fri­es, og det med at bin­de sig har hun haft sva­ert ved – bå­de til en mand, til et job og til et sted. For hvad nu hvis der var no­get bed­re der­u­de?

Først da Char­lot­te He­je Haa­se for før­ste gang selv blev mor, op­da­ge­de hun, at der er fun­da­men­taler i li­vet. Ting, man ik­ke kan slip­pe va­ek fra el­ler aen­dre på.

Det har hun skre­vet bo­gen ’Mit livs stør­ste ti­ger­spring’ om. Bo­gen, der ud­kom sid­ste år, er en hu­mo­ri­stisk bar­sels­dag­bog, der be­skri­ver de før­ste må­ne­der som mor, hvor Char­lot­te He­je Haa­se la­er­te, at den­ne gang kun­ne hun ik­ke lø­be – og for før­ste gang op­da­ge­de hun, at hun hel­ler ik­ke hav­de lyst.

Ge­ne­ra­tion mul­ti­o­r­gas­me

Den før­ste tid som mor var lyk­ke­lig, men og­så fuld af nye, skra­em­men­de fø­lel­ser.

»Af og til drøm­mer jeg, at jeg ik­ke kan fin­de Mol­ly el­ler am­me hen­de, for­di jeg er fuld. Hun skri­ger af sult, og der kom­mer rød­vin ud af mi­ne bryster. Jeg stor­ker rundt fra apo­tek til apo­tek, men jeg kan hver­ken fin­de hen­de el­ler fin­de hjem,« skrev Char­lot­te He­je Haa­se i sin dag­bog.

En for­års­dag i 2013 hav­ne­de Mol­ly hos en mor, der hav­de brugt det me­ste af sit voks­ne liv på at stra­e­be ef­ter no­get bed­re. Det hav­de indtil vi­de­re ført hen­de til – en god ud­dan­nel­se fra uni­ver­si­te­tet, et godt job i me­di­e­bran­chen, en dej­lig mand, der hav­de tre sø­de børn i for­vej­en, og en hus­båd i den kre­a­ti­ve en­de af det kø­ben­havn­ske ka­nal­sy­stem.

Char­lot­te He­je Haa­se hav­de blik for sin egen ja­gen. En ten­dens, hun gen­kend­te hos man­ge an­dre.

»Jeg skrev bo­gen ’Ge­ne­ra­tion Mul­ti­o­r­gas­me’ om min egen ge­ne­ra­tion. Vi er så rast­lø­se og sø­ger kon­stant lyk­ken i job­bet, ka­er­lig­he­den og li­vet – ge­ne­relt. Vi na­eg­ter at la­de os nø­je,« for­kla­rer den 38-åri­ge for­fat­ter.

»Jeg un­dre­de mig over, at jeg al­drig kun­ne stå stil­le og va­e­re glad. Jeg har haft sø­de ka­e­re­ster før, men jeg jag­te­de al­tid no­get, der kun­ne bli­ve bed­re. Bo­gen hand­ler om den kon­stan­te stra­e­ben ef­ter det na­e­ste fix på al­le om­rå­der af li­vet – om ik­ke at kun­ne stå stil­le.«

Mol­lys la­er­dom

Selv da hun mød­te Tor­ben til en sank­t­hans-fest, var hun ik­ke helt sik­ker. For han var ti år ae­l­dre, hav­de tre børn i for­vej­en og var langt­fra sik­ker på, at han skul­le ha­ve fle­re. Men det vil­le hun. Al­li­ge­vel blev det fo­rel­ske­de par ka­e­re­ster og flyt­te­de sam­men.

»Men jeg tviv­le­de. Skul­le jeg bli­ve hos man­den, jeg el­ske­de, og op­gi­ve drøm­men om at bli­ve mor? El­ler skul­le jeg ud at le­de vi­de­re ef­ter fa­de­ren til mi­ne børn? El­ler skul­le jeg bli­ve in­se­mi­ne­ret?« Hun tog mod til sig og blev i for­hol­det. Og hun blev mor. Den 26. marts 2013 klok­ken 15.03 blev Mol­ly født.

Dat­te­ren er snart tre år og har al­le­re­de la­ert sin mor en me­get vig­tig lek­tie. At det be­ta­ler sig at bli­ve, hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.