M

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 23.01.2016 an­ge har sva­ert ved at fal­de i søvn. Tan­ker­ne kø­rer rundt i ho­ve­d­et, og of­te bli­ver man fan­get i en ond spiral af be­kym­rin­ger. Egent­lig er det be­kym­rin­ger over ik­ke at kun­ne fal­de i søvn, som af­sted­kom­mer me­re uro og søvn­løs­hed. ’Hvor­for sover jeg ik­ke end­nu?’, ’Hvad nu hvis jeg ik­ke fal­der i søvn?’. ’Hvor­for har jeg så man­ge tan­ker i ho­ve­d­et?’...

Iføl­ge tal fra Dansk Apo­te­ker­for­e­ning får op imod 240.000 dan­ske­re sove­me­di­cin for at fal­de i søvn. Ud­over at me­di­ci­nen kan va­e­re va­nedan­nen­de, er der og­så an­dre bi­virk­nin­ger, som kan und­gås ved at la­e­re at fal­de i søvn på me­re na­tur­li­ge må­der.

Skyl­des søvn­løs­he­den ik­ke en kon­kret fy­sisk li­del­se, vil me­takog­ni­tiv terapi i de fle­ste til­fa­el­de kun­ne af­hja­el­pe et søvn­pro­blem.

I Cek­tos op­le­ver vi man­ge kli­en­ter ,som be­skri­ver søvn som et af de­res ho­ved­pro­ble­mer i hver­da­gen. Når det er sva­ert at fal­de i søvn, el­ler når søv­nen bli­ver af­brudt, bli­ver du tra­et og uo­p­lagt og har sva­ert ved at fun­ge­re men­talt og fy­sisk i hver­da­gen. Kon­cen­tra­tion og ener­gi­ni­veau fal­der, og lun­ten bli­ver kor­te­re, end den ple­jer at va­e­re. Der­for er det en god idé at la­e­re at fal­de bed­re i søvn.

En ca­se

Tag nu Ma­le­ne. Hver af­ten op­le­ver hun, at tan­ker­ne kø­rer rundt i ho­ve­d­et på hen­de. Hun fø­ler, at tan­ker­ne ta­ger kon­trol­len og hol­der hen­de vå­gen det me­ste af nat­ten.

’Hvad skal jeg gø­re ved pro­ble­mer på mit ar­bej­de?’, ’Hvad men­te min chef med den kom­men­tar?’, ’Hvor­dan skal jeg be­de om løn­for­hø­jel­se?’, ’Hvor­dan får jeg la­ert mi­ne børn at spi­se broc­co­li?’. Tan­ker­ne tum­ler rundt i ho­ve­d­et på hen­de.

I ste­det for at sove kan Ma­le­ne fin­de på at lig­ge og plan­la­eg­ge ar­bejds­op­ga­ver el­ler ud­ta­en­ke løs­nin­ger på si­ne pro­ble­mer. Ef­ter fle­re søvn­lø­se ti­mer kan Ma­le­ne fin­de på at stå op for at se tv for at prø­ve at fal­de i søvn på den må­de. Ma­le­ne er of­te uo­p­lagt og har sva­ert ved at kon­cen­tre­re sig om sit ar­bej­de. Den mang­len­de fo­kus på hen­des ar­bejds­op­ga­ver ska­ber nye be­kym­rin­ger, som igen kan hol­de hen­de vå­gen.

Man kan ik­ke fal­de i søvn, når man be­kym­rer sig el­ler lø­ser pro­ble­mer i ho­ve­d­et. Løs­nin­gen på søvn­løs­hed er der­for ik­ke mer-ta­enk­ning, men det mod­sat­te – nem­lig min­dre ta­enk­ning.

Det mod­sat­te af ta­enk­ning er ik­ke en tan­ke­løs til­stand, men en pas­siv ob­ser­ve­ren­de til­stand ved navn ’De­ta­ched Mind­ful­ness’. At va­e­re ’de­ta­ched mind­ful’ be­ty­der ’Af­koblet op­ma­er­k­som’ det vil si­ge, at du re­gi­stre­rer de tan­ker, der er, men du gør ik­ke no­get ved dem.

Bliv mind­ful

Ma­le­ne har få­et me­takog­ni­tiv terapi og har på få ses­sio­ner la­ert at få et nyt for­hold til si­ne tan­ker. I ste­det for at va­e­re sty­ret af sin tan­ke­strøm og lig­ge og be­ar­bej­de den hver af­ten, har hun la­ert, at hun kan sty­re, hvad der sker i ho­ve­d­et på hen­de. Når hun ger­ne vil sove, er det smar­te­ste at va­e­re pas­sivt ob­ser­ve­ren­de, uan­set hvil­ke og hvor man­ge tan­ker der kom­mer til hen­de. Selv­om Ma­le­ne nog­le gan­ge lig­ger vå­gen ½ ti­me og er de­ta­ched mind­ful, op­da­ger hun, at hun fal­der hur­ti­ge­re i søvn – helt uden me­di­cin, af­spa­en­dings­ø­vel­ser, me­di­ta­tion el­ler an­dre ak­ti­ve søvn­tek­nik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.