Po­styr i ha­rem­met

Den tred­je bog om Ma­de­le­i­ne de Mont­di­di­er fo­re­går ved sul­ta­nens hof i Kon­stan­ti­nopel

BT - - BOG-FIX - Ni­els Houkja­er

Ma­de­le­i­ne tra­e­nes og tug­tes et år som bra­en­de­ma­er­ket må­ne­kri­ger i are­na­en, hvor drab øves med de ba­re na­e­ver, ga­rot­tes­no­re, dolk og sa­bel. Men det er de me­re so­fi­sti­ke­re­de snig­mord, ro­ma­nens kvin­de­li­ge ho­ved­per­son er ud­set til at ek­se­kve­re. Un­der op­la­e­rin­gen i ha­rem­met, hvor for­fø­rer­kun­sten skal indstu­de­res, og ef­ter en amourøs af­fa­e­re med stor­ve­si­ren, bli­ver hun slyng­ve­nin­de med sul­ta­nens sø­ster, der øn­sker en udu­e­lig tro­nar­ving skaf­fet af vej­en til gen­ga­eld for Ma­de­le­i­nes fri­hed og gen­for­e­ning med den lil­le dat­ter hjem­me i Frank­rig. Mis­sio­nen mis­lyk­kes, men Ma­de­le­i­ne hvirv­les ind i det af­gø­ren­de flå­de­op­rør på Mid­del­ha­vet mel­lem os­man­ner­ne og ka­to­lik­ker­nes Hel­li­ge Liga i sla­get ved Le­pan­to i 1571. Ma­de­le­i­ne sår­es og frag­tes til­ba­ge til ru­ti­ner­ne i Cat­he­ri­na af Me­di­cis hof hjem­me i Frank­rig. Her del­ta­ger hun ak­tivt i Bart­ho­lo­ma­eus­nat­tens ra­eds­ler og den be­sti­al­ske nedslagt­ning af hu­gu­enot­ter­ne.

Det er med an­dre ord den dra­ma­ti­ske del af Eu­ro­pas kon­flik­ter i pe­ri­o­den 1570-72, An­ne-Ma­rie Ved­sø Ole­sen fo­ku­se­rer på i ’Mor­der­sken’. Helt ind­ly­sen­de fin­des ro­ma­nens styr­ke i den del af hi­sto­ri­en, der ud­spil­ler sig ta­et om­kring ho­ved­per­so­nen.

Un­der­vejs dis­ku­te­res – alt for eks­pli­cit og uden over­be­vis­ning – Ma­de­le­i­nes pra­eg­ning un­der de ek­stremt vol­de­li­ge vil­kår. Hun har sta­dig det te­o­lo­gi­ske va­erk ’Opus Ma­jus’ un­der ho­ved­pu­den, men er­ken­der, at hen­des sel­v­ud­vik­ling går gen­nem krop­pen. Og det gør den – i ek­strem grad – he­le vej­en igen­nem den vold­som­me roman om en egen­sin­dig kvin­des sel­v­ud­vik­ling i mø­det med vol­den.

Mor­der­sken. An­ne­Ma­rie Ved­sø Ole­sen. 380.

250 kr. For­lag: Po­li­ti­kens For­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.