B

BT - - BOG-FIX -

ogens for­si­de pry­des af en dra­be­lig tyr­kisk krumsa­bel. Tit­len er ’Mor­der­sken’. Og så tak­ker for­fat­te­ren, An­ne­Ma­rie Ved­sø Ole­sen, – for­u­den Sta­tens Kunst­fond – sin bok­se­tra­e­ner og si­ne com­bat­in­struk­tø­rer for in­spi­re­ren­de hård tra­e­ning.

Man aner øre­ta­e­ver i luf­ten. Og det er, hvad der ven­ter i An­ne­Ma­rie Ved­sø Ole­sens tred­je roman om den fran­ske adelskvin­de Ma­de­le­i­ne, der ef­ter op­gø­ret mel­lem ka­to­lik­ker og hu­gu­enot­ter i Frank­rig ta­ges til fan­ge i Spa­ni­en og fø­res til Istan­bul. Her kø­ber sul­tan Se­lim II hen­de og in­stal­le­rer hen­de i sit pri­va­te Må­ne­kor­ps. Er kor­p­set en dig­te­risk fri­hed, som for­fat­te­ren til­la­der sig, så fun­ge­rer are­na­en, hvor kor­p­set tra­e­nes, som yderst ef­fek­tiv og højdra­ma­tisk sku­e­plads og om­drej­nings­punkt for forta­el­lin­gen. Det sam­me gør ha­rem­met, hvor de tra­e­ske og dø­de­li­ge in­tri­ger ud­ta­en­kes. Sul­ta­nen er gav­mild med sin sa­ed – isa­er over for si­ne ynd­lings­hu­stru­er – og de fler­stren­ge­de fa­mi­lie­for­hold fø­rer til op­s­li­den­de sla­egts­fejder.

Må­ne­kor­p­set spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for ar­ve­føl­gen i ka­li­fa­tet. Den kri­ge­ri­ske og sta­dig op­rør­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.