’Jeg nå­e­de al­drig igen­nem ’Fifty Sha­des of Grey’

Ka­rin Cruz Fors­strøm, va­ert på ’Sta­tion 2’ på TV2, la­e­ser sja­el­dent bø­ger

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg Hvad er det se­ne­ste, du har la­est? Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Født: Job: Bag­grund: Bor: Fa­mi­lie: Ak­tu­el: Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret t

ho­eg@bt.dk Fo­to Mik­los Sza­bo/TV2 Hvad har se­ne­st få­et dig til at klap­pe i ha­en­der­ne af be­gej­string? »Da jeg fik be­sked om, at en god be­kendt til­sy­ne­la­den­de er kra­eft­fri. Hun rin­ge­de, da jeg sad på cyk­len. Så jeg blev nødt til at stop­pe, for at sva­re. Hun for­tal­te, at hun hav­de en god nyhed – at kra­ef­ten i hen­des krop er va­ek. Jeg blev ut­ro­lig let­tet og glad på hen­des veg­ne. JSå jg slog ud med ar­me­ne og råb­te na­er­mest højt. Mi­ne med­tra­fi­kan­ter har sik­kert un­dret sig me­get.« Hvor­når har du sidst haft lyst til at ud­van­dre? »Da jeg for­le­den la­e­ste på fa­ce­book om en op­rørt mor, der skrev, at hen­des barn var ble­vet over­fal­det, slå­et og vi­deo­fil­met af nog­le klas­se­kam­me­ra­ter. Det var li­ge så det he­le vend­te sig i ma­ven på mig. Ta­enk at børn kan va­e­re så mod­by­de­li­ge mod hin­an­den. Jeg ken­der hen­de ik­ke, men er selv mor til en syv-årig pi­ge, så det gjor­de stort ind­tryk.« »Jeg be­gynd­te på ’Fifty sha­des of Grey’, men nå­e­de al­drig igen­nem den. Jeg må blankt er­ken­de, at jeg la­e­ser alt for lidt, bå­de skøn- og fag-lit­te­ra­tur. Jeg har alt for me­get ener­gi i krop­pen til at sid­de stil­le så la­en­ge.« Hvad er det na­e­ste, du skal i gang med? »Hvis jeg skal la­e­se en bog, skal den va­e­re en in­spira­tion til min hver­dag. Der­for ta­en­ker jeg, at bo­gen ’Hej Far Ka­e­re Emil’ vil­le va­e­re op­lagt. Mik­kel Beha og fa­mi­li­en har gjort det man­ge drøm­mer om. Og som jeg desva­er­re al­drig har få­et ta­get mig sam­men til i fuld ska­la. Min fa­mi­lie og jeg holdt os til en tøm­mer­flå­de­tur sid­ste som­mer, og det var gra­en­se­over­skri­den­de i sig selv. Vi bo­e­de på en tøm­mer­flå­de i de ju­ni-da­ge, hvor vej­ret i Sve­ri­ge var al­ler­va­erst. Der­for må jeg nø­jes med at la­e­se om an­dres la­en­ge­re og vil­de­re rej­ser. Det bed­ste ved vo­res lil­le tur var, at min dat­ter sag­de, at hun al­drig vil­le glem­me den fe­rie.« »Jeg har en svag­hed for Ade­les num­mer ’Hel­lo’. Det ram­mer en stem­ning og ef­terta­enksom­hed i mig, og jeg kan hø­re den igen og igen. Num­me­ret er ret sim­pelt, men Ade­les stem­me gør, at san­gen ba­re vok­ser og vok­ser hos mig.« »Jeg bli­ver ved med at ven­de til­ba­ge til An­to­nio Forcio­ne, en ita­li­ensk gu­i­ta­rist som spil­ler aku­stisk mu­sik. Jeg lyt­ter til ham, når jeg la­ver mad, har ga­e­ster og slap­per af. Det får mig til at syn­ke ned i et an­det gear. Jeg får en fø­lel­se af lyk­ke i krop­pen.«

»Det kan jeg sim­pelt­hen ik­ke hu­ske.« »Der er fle­re af slagsen. ’Jag­ten’, hvor Mads Mik­kel­sen spil­ler emi­nent. Man le­ver sig i ind det lil­le lo­kal­sam­fund, hvor Mads Mik­kel­sen (i rol­len som Lucas) bli­ver ud­råbt som skurk. En sta­erk film med et bud­skab. Hi­sto­ri­en kun­ne jo fin­de sted i vir­ke­lig­he­den. på syv år. •

Va­ert i TV2s ’Sta­tion 2’. Så er der klassikeren, som får mig til at gri­ne hver ene­ste gang, nem­lig ’Dum og dum­me­re’. Her er Jim Car­rey vir­ke­lig på gla­tis, og jeg el­sker det. »Det var i som­mer, hvor jeg var til Tin­der­box i min hjem­by, Oden­se. Her så jeg for før­ste gang grup­pen ’The Car­di­gans’ – hvil­ken op­le­vel­se. Jeg hav­de helt glemt hvor man­ge af de­res hits, jeg har hørt igen og igen. Nina Per­s­son er sta­dig li­ge­så skøn, som hun var den­gang ban­det først en­tre­re­de mu­siks­ce­nen« »Kon­cer­ten med Mi­cha­el Ja­ck­son i Kø­ben­havn, hvor jeg ef­ter­føl­gen­de så ham på bal­ko­nen på Ho­tel D’ang­le­ter­re. Jeg var ret ung, og hav­de ik­ke helt for­stå­et, at man som til­sku­er kun­ne bli­ve rørt af at se en kunst­ner så ta­et på. Men det blev jeg, for vi stod helt op­pe for­an og kun­ne na­e­sten rø­re ved ham. Da jeg nog­le år ef­ter vil­le gen­ta­ge suc­ce­sen, gik han desva­er­re bort li­ge op til kon­cer­ten.« »Nyhe­der, hvis jeg har ’fjer­n­be­tjen­ten’. Og bør­ne­tv, hvis min dat­ter har den. El­lers ser jeg stort set al­drig fjern­syn. Det me­ste fo­re­går ef­ter­hån­den på min iPad.« »Sport har al­drig helt fan­get min in­ter­es­se. Kun når det vir­ke­lig sam­ler na­tio­nen og no­get stort er på spil.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.