DER­FOR HA­DER

BT - - NYHEDER -

RI­VA­LER

Det ske­te da Pia Kjær­s­gaard blev spurgt om, hvor­dan hun vil­le hu­ske Thor­ning som stats­mi­ni­ster. Pia Kjær­s­gaard sid­der som for­mand for Fol­ke­tin­get på en af de hø­je­ste of­fi­ci­el­le po­ster i Dan­mark og for­ven­tes der­for at op­træ­de med respekt. Men hun kun­ne ik­ke hol­de kri­tik­ken af Thor­ning til­ba­ge:

» Hvor­dan vil jeg be­skri­ve hen­de? Me­get am­bi­tiøs, men det gik jo ik­ke, som hun ger­ne selv vil­le ha­ve, det skul­le gå, « sag­de Kjær­s­gaard.

År­sa­gen til Pia Kjær­s­gaards lunk­ne ord­valg skal iføl­ge BTs op­lys­nin­ger sø­ges i en hæn­del­se da­gen før. Af­bud fra Thor­ning Da det diplo­ma­ti­ske kor­ps i sid­ste uge be­søg­te Chri­sti­ans­borg for at hil­se på Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um, modt­og Pia Kjær­s­gaard kort før am­bas­sa­dø­rer­nes an­komst en be­sked. Det var et af­bud fra Hel­le Thor­ningS­ch­midt.

Pia Kjær­s­gaards med­vært ved receptionen var plud­se­lig ble­vet for­hin­dret i at del­ta­ge. Da præ­si­di­e­med­lem­mer­ne Sti­ne Brix ( EL) og Met­te Bo­ck ( LA) des­u­den al­le­re­de for længst hav­de meldt af­bud, stod Fol­ke­tin­gets for­mand plud­se­lig ale­ne til­ba­ge som vært sam­men med Ven­stres Kri­sti­an Pihl Lorentzen. Da­gen ef­ter kom det frem, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt vil­le for­la­de dansk po­li­tik for at til­træ­de job­bet som in­ter­na­tio­nal chef i or­ga­ni­sa­tio­nen Sa­ve the Chil­dren i Lon­don.

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016

Pia Kjær­s­gaard var en af de før­ste til at gra­tu­le­re Hel­le Thor­ningS­ch­midt. Men på det tids­punkt sad hen­des ir­ri­ta­tion over af­bud­det imid­ler­tid sta­dig så fast i hen­de, at hun sim­pelt­hen ik­ke kun­ne få det over si­ne læ­ber at si­ge, at hun vil­le sav­ne hen­de. Det vil­le trods alt væ­re for tykt. Nu har jeg væ­ret 11 år på Chri­sti­ans­borg, og det er lyk­ke­des mig ik­ke at si­ge no­get dår­ligt om Pia Kjær­s­gaard. Det vil jeg og­så la­de væ­re med nu

Be­mærk­nin­gen om, at ’ det gik jo ik­ke . . .’ hang i luf­ten.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt var og­så træt af Pia Kjær­s­gards spy­dig­he­der. Gen­nem åre­ne har hun måt­tet læg­ge øre til en del, men hun næg­te­de at kom­men­te­re Pia Kjær­s­gaards af­skeds­sa­lut.

» Nu har jeg væ­ret 11 år på Chri­sti­ans­borg, og det er lyk­ke­des mig ik­ke at si­ge no­get dår­ligt om Pia Kjær­s­gaard. Det vil jeg og­så la­de væ­re med nu, « sag­de hun. Fa­ce­book blev luk­ket BT har bedt de to po­li­ti­ke­re be­skri­ve de­res ind­byr­des for­hold. Det har de beg­ge tak­ket nej til. De­res hyp­pi­ge sam­men­stød ta­ler dog for sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.