DE HIN­AN­DEN

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016

Et lav­punkt blev nå­et i 2013, da Pia Kjær­s­gaard fik luk­ket sin Fa­ce­book- pro­fil i 24 ti­mer, for­di hun hav­de skre­vet, at ’ stats­mi­ni­ste­ren er ba­re for dum og naiv’. Ved at ud­tryk­ke sig så­dan, hav­de Pia Kjær­s­gaard an­gi­ve­ligt over­t­rå­dt Fa­ce­books for­bud mod kræn­ken­de ind­hold.

Op­rin­de­ligt var de to kvin­de­li­ge for­mænd el­lers på over­ra­sken­de god ta­le­fod. Da­me­frokost Kort ef­ter at Thor­ning i for­å­ret 2005 blev S- for­mand, be­gra­ve­de hun strid­s­øk­sen mel­lem de to par­ti­er. Det ske­te un­der en da­me­frokost, hvor Thor­ning gav ud­tryk for, at det nu var nye ti­der hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Hun vil­le ik­ke, som Nyrup hav­de gjort så gan­ske ef­ter­tryk­ke­ligt, bræn­de­mær­ke DF som et ik­ke­stu­e­rent par­ti, man ik­ke kun­ne sam­ar­bej­de med.

» Jeg har al­drig sagt, at DF ik­ke er stu­e­rent. Jeg an­ser DF for at væ­re et al­min­de­ligt bor­ger­ligt par­ti som de an­dre, « sag­de Thor­ning.

Hun lo­ve­de og­så at drop­pe den be­rø­rings­angst over­for at ta­le om pro­ble­mer­ne med in­te­gra­tio­nen og ghet­to­dan­nel­ser, som S hav­de væ­ret præ­get af un­der hen­des for­gæn­ge­re

Der­for så Pia Kjær­s­gaard mu­lig­he­der i den ny S- for­mand. Hun kun­ne godt li­de hen­des løf­te om at ar­bej­de re­ge­rin­gen ud af kon­to­rer­ne. Det gav håb om, at S ik­ke ba­re vil­le fø­re gold op­po­si­tions­po­li­tik.

Men Thor­nings ny ud­læn­din­ge­kurs stød­te dog hur­tigt på hård mod­stand fra par­tiets gam­le Auken- fløj. Un­der stærkt pres måt­te Thor­ning træk­ke tæp­pet væk un­der sin in­te­gra­tions­ord­fø­rer An­ne­Ma­rie Meld­gaard, der net­op hav­de ind­gå­et en af­ta­le med DF og Fog­hs re­ge­ring.

» Det vi­ste Pia, at den ny S- for­mand ik­ke var her­re i eget hus. Det kun­ne hun sim­pelt­hen ik­ke for­stå. I Pi­as ver­den er det for­man­den, der be­stem­mer, « si­ger en kil­de tæt på hen­de.

Pia Kjær­s­gaard op­gav at byg­ge bro. Si­den er det mod­sæt­nin­ger­ne, der er ble­vet frem­hæ­vet.

Hel­le Thor­ning- Sch­midts man­ge­åri­ge ve­nin­de Ti­ne Aur­vig Hug­gen­ber­ger si­ger, at det åre­lan­ge mod­sæt­nings­for­hold mel­lem de to ud­sprin­ger af, at Pia Kjærgs­gaard be­vidst har for­søgt at ud­stil­le Thor­ning som en del af den in­ter­na­tio­na­le over­klas­se.

» Da Hel­le bli­ver for­mand, gør hun me­get ud af at for­tæl­le, at hun ik­ke er enig i Nyrups kom­men­tar (’

Så der­med skul­le der væ­re me­re ba­sis for sam­ar­bej­de. Men Pia Kjær­s­gaard har frem­stil­let Hel­le Thor­ning- Sch­midt som en po­li­ti­ker, der var helt uden for­bin­del­se til vir­ke­lig­he­den, hvil­ket hun jo selv har haft en me­get kon­kret po­li­tisk in­ter­es­se i, for­di hun så sam­ti­dig kun­ne is­ce­ne­sæt­te sig selv om dron­ning af ar­bej­der­klas­sen, « si­ger Ti­ne Aur­vig Hug­gen­ber­ger, som er di­rek­tør i Kre­a­tiv Kom­mu­ni­ka­tion. Me­get for­skel­li­ge ty­per Poul Nyrup Ras­mus­sens tid­li­ge­re rå­d­gi­ver Pe­ter Mo­gen­sen, som i dag er po­li­tisk kom­men­ta­tor, for­tæl­ler, at Pia Kjær­s­gaard of­te har følt, at der blev talt ned til hen­de.

» Men de er og­så me­get for­skel­li­ge ty­per. Da Pia Kjær­s­gaard var for­mand, føl­te hun sig talt ned til og sat­te sig selv i en of­fer­rol­le. Thor­ning har der­i­mod stå­et op for vin­den, uan­set hvad hun er ble­vet budt. Og så skal man ik­ke væ­re blind for, at Pia Kjær­s­gaard har haft en in­ter­es­se at ud­stil­le Thor­ning som ’ Guc­ci- Hel­le’, så hun selv frem­stod me­re i øjen­høj­de med ar­bej­der­væl­ger­ne, « si­ger Pe­ter Mo­gen­sen. den tid­li­ge­re iraki­ske pro­pa­gan­da­mi­ni­ster, Ko­mi­ske Ali, er slå­en­de. « 2012: Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt ( DF) hå­ner Hel­le Thor­ning- Sch­midt, ef­ter at hun har holdt ta­le i EU- Par­la­men­tet. Han si­ger, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt be­trag­ter sig selv som eu­ro­pæ­er frem for dan­sker. No­get Pia Kjær­s­gaard hur­tigt bak­ker op: » Hun sag­de jo og­så i ta­len, at hun har et eu­ro­pæ­isk hjer­te. Jeg tro­e­de, at man som stats­mi­ni­ster skul­le ha­ve dan­sker­ne i sit hjer­te. Men det har hun åben­bart ik­ke. « 2013: Pia Kjær­s­gaard går hårdt til Thor­ning i sin nye bi­o­gra­fi ’ For­di jeg var nødt til det’: » Jeg er så lidt fe­mi­nist, som man over­ho­ve­det kan væ­re, men det må al­li­ge­vel væ­re lidt tr­æls for den før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster i Dan­mark, at hun ind­skri­ver sig i hi­sto­ri­en som den mest udu­e­li­ge. For det tror jeg, at hun gør. « 2016: Da BT afslører, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt for­la­der dansk po­li­tik, kom­men­te­rer Pia Kjær­s­gaard, at Thor­ning i hen­des øj­ne læn­ge har væ­ret på vej væk fra dansk po­li­tik: » Men hvor­dan vil jeg be­skri­ve hen­de? Me­get am­bi­tiøs, men det gik jo ik­ke, som hun ger­ne selv vil­le ha­ve, det skul­le gå. « Thor­ning sva­rer: » Nu har jeg væ­ret 11 år på Chri­sti­ans­borg, og det er lyk­ke­des mig ik­ke at si­ge no­get dår­ligt om Pia Kjær­s­gaard. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.