For­s­vund­ne Tho­mas for­ment­lig lo­ka­li­se­ret

BT - - NYHEDER -

Fi­re spe­ci­al­træ­ne­de hunde, som or­ga­ni­sa­tio­nen rå­der over, fik fra fre­dag af­ten og i ti­mer­ne frem til lør­dag for­mid­dag uaf­hæn­gig af hin­an­den fær­ten af for­s­vund­ne Tho­mas Mik­kel­sen Stral­ner fra Aa­le­strup.

» Jeg be­trag­ter det som et gen­nem­brud. Fre­dag af­ten skaf­fe­de Østjyl­lands Po­li­ti os til­la­del­se til at gå ind på et ter­r­or­sik­ret om­rå­de på hav­nen, li­ge­som vi fik nøg­ler til al­le byg­nin­ger. Dem af­søg­te et hold på seks af vo­res folk og de fi­re hunde nat­ten igen­nem. Der hvor hund­e­ne én for én fik fær­ten, var ik­ke in­de i nog­le af byg­nin­ger­ne men ude på hav­ne­a­re­a­let. Men vi kan sta­dig ik­ke si­ge, om han kan væ­re in­de på fa­briks­om­rå­det el­ler ude i van­det. Jeg er dog ret sik­ker på, vi nu har lo­ka­li­se­ret ham til at væ­re in­den­for en ra­di­us på højst 200 me­ter, « si­ger René Ni­el­sen, ind­sats­le­der i Mis­sing Pe­op­le, til BT. Dro­ne i luf­ten

De fri­vil­li­ge fra or­ga­ni­sa­tio­nen har haft et for­bil­led­ligt sam­ar­bej­de med po­li­ti­et, for­tæl­ler han vi­de­re.

» Vi har lør­dag over­dra­get alt vo­res ma­te­ri­a­le til dem. Så er det op til po­li­ti­et, hvor­dan det vi­de­re for­løb skal væ­re. Vi vil helt sik­kert fort­sæt­te vo­res ar­bej­de og bi­dra­ge med det, vi kan, « si­ger René Ni­el­sen.

En stor ud­for­dring i ef­ter­søg­nin­gen er, at van­det i hav­ne­bas­si­net i Ran­ders er fros­set til, og at den me­ter- tyk­ke is er dan­net af fle­re lag oven på hin­an­den. Det be­ty­der, at det fo­re­lø­big er for ri­si­ka­belt for Mis­sing Pe­op­les dyk­ke­re at gå i van­det, for­di de ri­si­ke­rer at få re­vet dragt og ud­styr i styk­ker.

» Hund­e­nes lug­tesans er så god, at de kan få fær­ten af et men­ne­ske, selv om det lig­ger ne­de i van­det, men det be­ty­der og­så, at vi end­nu ik­ke ved, om han er der­ne­de, el­ler om han er op­pe på land. Hvis po­li­ti­et bak­ker os op i det, har vi pla­ner om at sen­de en dro­ne i luf­ten i lø­bet af søn­dag og på den må­de få tjek­ket, om Tho­mas kan væ­re krav­let op på ta­get af en af de sto­re fa­briks­byg­nin­ger, der lig­ger på hav­nen, « si­ger ind­sats­le­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.