Mor og so­ci­al­til­sy­net har ik­ke be­søgt iso­le­ret 15- årig

BT - - NYHEDER -

ISO­LA­TION En 15- årig pi­ge fra Kund­by, der er sig­tet i en mør­kelagt sag, har hver­ken haft be­søg af sin mor el­ler de so­ci­a­le myn­dig­he­der, si­den hun 14. ja­nu­ar blev va­re­tægts­fængs­let og kom i iso­la­tion ved Ret­ten i Hol­bæk. Pi­gens mor har slet ik­ke få­et til­la­del­se til at be­sø­ge hen­de, op­ly­ser pi­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Ni­ma Na­bipour, til Ritzau.

Iføl­ge ham har so­ci­al­for­valt­nin­gen i Hol­bæk Kom­mu­ne ar­ran­ge­ret et mø­de med pi­gen i slut­nin­gen af den kom­men­de uge.

» Det vil si­ge, at hun så har sid­det iso­le­ret i to uger, uden at no­gen fra de so­ci­a­le myn­dig­he­der har ta­get hånd om det. Og det er ik­ke i or­den, « si­ger Ni­ma Na­bipour.

For­sva­re­ren for­tæl­ler, at han tidligt i for­lø­bet tog kon­takt til kom­mu­nen for at ar­ran­ge­re, at pi­gen fik be­søg af de so­ci­a­le myn­dig­he­der.

Men han si­ger, at kom­mu­nen har hand­let sløvt og lang­somt i sa­gen. ’ Ut­ro­lig hårdt’ Po­li­ti­et har ik­ke øn­sket at op­ly­se me­get om sa­gen, og grund­lovs­for­hø­ret fo­re­gik for dob­belt­luk­ke­de dø­re. Men iføl­ge Ritzaus op­lys­nin­ger er pi­gen blandt an­det sig­tet for be­sid­del­se af spræng­stof­fer.

TV2 er­fa­rer der­u­d­over, at pi­gen og­så er sig­tet for at bil­li­ge ter­ror.

Tirs­dag ud­lø­ber fri­sten for iso­la­tio­nen, og det er så op til en dom­mer at be­slut­te, om den skal for­læn­ges.

» Det er ut­ro­lig hårdt for hen­de. Og for hver dag der går, kan jeg for­nem­me på hen­de, at det bli­ver hår­de­re og hår­de­re at sid­de de­r­in­de, og der kan vi godt bli­ve be­kym­re­de, når vi nu ved me­re om sa­gen, « si­ger Ni­ma Na­bipour.

Hos Hol­bæk Kom­mu­ne for­står man dog ik­ke kri­tik­ken.

» Det er sim­pelt­hen ik­ke kor­rekt. Da­gen ef­ter fængs­lin­gen tog vi kon­takt til fængs­let for at få en af­ta­le på plads, men af for­skel­li­ge år­sa­ger kun­ne det ik­ke la­de sig gø­re, « si­ger Julie Be­cher, chef for ’ Un­ge­ind­sat­sen’ og børn- og un­ge­om­rå­det i kom­mu­nen.

Hvad det er for nog­le år­sa­ger, vil Julie Be­cher ik­ke kom­men­te­re, men hun be­kræf­ter, at et mø­de nu er ar­ran­ge­ret.

Da­gen ef­ter grund­lovs­for­hø­ret blev pi­gen kæ­det sam­men med en 24- årig hjemvendt sy­ri­en­kri­ger, som og­så blev frem­stil­let for en dom­mer.

Un­der sit op­hold i Sy­ri­en skal man­den ha­ve lært at hånd­te­re vå­ben.

Han har des­u­den op­for­dret til ji­had på en af si­ne tid­li­ge­re Fa­ce­book­pro­fi­ler, li­ge­som han har sid­det fængs­let for blandt an­det vold og rø­ve­ri, skri­ver DR Nyhe­der.

På en af si­ne pro­fi­ler på de so­ci­a­le me­di­er kal­der den 15- åri­ge pi­ge man­den ’ min bed­ste ven’. Hun har og­så up­lo­a­det et bil­le­de af ham på sin pro­fil. For hver dag der går, kan jeg for­nem­me på hen­de, at det bli­ver hår­de­re og hår­de­re at sid­de de­r­in­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.