Bavi­an stuk­ket af fra dansk zoo

BT - - NYHEDER -

ABE En bavi­an har væ­ret på fri fod si­den fre­dag, hvor den stak af fra Blåvand Zoo. Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti fik fre­dag mid­dag fle­re over­ra­sken­de mel­din­ger om, at en bavi­an var ble­vet set i om­rå­det om­kring Blåvand ved Es­b­jerg.

Se­ne­re duk­ke­de et bil­le­de af aben og­så op på Fa­ce­book, ef­ter en bor­ger hur­tigt hav­de fun­det sit ka­me­ra frem.

» Vi be­gynd­te så at rin­ge rundt for at hø­re, om no­gen mang­le­de en bavi­an. Vi rin­ge­de blandt an­det til Blåvand Zoo, og de for­tal­te, at de fak­tisk mang­le­de en, « for­tæl­ler vagt­che­fen ved Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, Ole Aa­mann.

Per­so­na­let fra den lil­le zoo­lo­gi­ske ha­ve var al­le­re­de selv ta­get ud for at le­de ef­ter bavi­a­nen, og de hav­de og­så sendt en skyt­te ud ef­ter den. Kan bli­ve ag­gres­siv Selv­om den kan se nok så sød ud, ad­va­rer po­li­ti­et dog folk mod at nær­me sig bavi­a­nen el­ler gi­ve sig i kast med at for­sø­ge at fan­ge den.

» Den er ik­ke umid­del­bart far­lig, men fø­ler den sig trængt op i en krog, så kan den bli­ve ag­gres­siv, « si­ger Ole Aa­mann.

Der­for op­for­drer han folk, der ser aben, til at rin­ge til po­li­ti­et.

Bavi­a­nen blev sidst set om­kring en ki­lo­me­ter fra Blåvand ved Horns Bjer­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.