BE­TJEN­TE: Lad os ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­TID

» Jeg me­ner, at der skal væ­re fri­vil­lig­hed i for­hold til ar­bejds­da­ge på op til 12 ti­mer, når man nu er kørt i bus til ud­kants­dan­mark og skal bo der i syv da­ge. Men Rigs­po­li­ti­et har op­lyst til Po­li­ti­for­bun­det, at det ik­ke er en mu­lig­hed, « si­ger til­lids­mand hos Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Tom St­ef­fen­sen til BT.

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti og Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har, si­den re­ge­rin­gen 4. ja­nu­ar ind­før­te mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol i form af stikprø­ver ved lan­dets yd­re græn­ser, sendt be­tjen­te til Lol­land, hvor de har bi­stå­et Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti med at kon­trol­le­re per­so­ner, der an­kom­mer med fær­ger­ne fra Putt­gar­den og Ro­sto­ck.

Det sker som led i re­ge­rin­gens kamp for at be­græn­se til­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Dan­mark. Hyt­ter i ba­de­land Be­tjen­te­ne er ud­sendt i syv da­ge ad gan­gen og ar­bej­der dag­ligt i ot­te ti­mer plus trans­port­ti­den til og fra kon­trol­poster­ne. Når de kom­mer hjem, af­spad­se­rer be­tjen­te­ne syv da­ge. På Lol­land er be­tjen­te­ne ind­kvar­te­ret i hyt­ter i ba­de­lan­det La­lan­dia.

53- åri­ge Kim Du­e­holm, næst­for­mand i Nord­s­jæl­lands Po­li­ti­for­e­ning, der net­op har væ­ret ud­sendt i syv da­ge, for­kla­rer, at de fle­ste af døg­nets ti­mer bli­ver brugt i La­lan­dia. Kon­se­kven­sen ved, at be­tjen­te­ne kun ar­bej­der i ot­te ti­mer i skift, er jo, at der skal ud­sta­tio­ne­res fle­re be­tjen­te fra de en­kel­te kred­se, hvor der der­for er fær­re til at ud­fø­re po­li­ti­ar­bej­de

Han for­kla­rer, at han i hyt­ten, hvor BT mø­der ham, ser fjern­syn, læ­ser, sid­der for­an com­pu­te­ren el­ler spil­ler bad­min­ton i en nær­lig­gen­de hal. Vil hel­le­re ar­bej­de Det er rart, når man er på fe­rie, men når man er ud­sendt, vil man­ge hel­le­re gi­ve den en skal­le, ly­der det:

» Kol­le­ger­ne er ble­vet kørt ned på en mark i Rød­by og hol­der ot­te ti­mer fri et sted, de er ble­vet bedt om at væ­re. Nog­le po­li­tik­red­se kø­rer hjem hver dag, men for kol­le­ger­ne i Nord­s­jæl­land vil det be­ty­de en trans­port­tid på mini­mum fi­re ti­mer pr. vagt pr. mand, og det gi­ver ef­ter vo­res op­fat­tel­se in­gen me­ning at kø­re frem og til­ba­ge ef­ter hver vagt. Slet ik­ke hvis du har haft nat­te­vagt. Hvis vag­ter­ne blev læn­ge­re, så vil­le fre­kven­sen af gan­ge, den en­kel­te skal til Rød­by, bli­ve la­ve­re, og det er et væ­sent­ligt ar­gu­ment for kol­le­ger­ne, « si­ger Kim Du­e­holm.

Be­tjen­te­ne ar­bej­der i skift ot­te ti­mer ad gan­gen.

Men til­lids­fol­ke­ne me­ner, at de sti­ve reg­ler har kon­se­kven­ser for po­li­ti­ar­bej­det i de kred­se, de er ud­sendt fra.

» Kon­se­kven­sen ved, at be­tjen­te­ne kun ar­bej­der i ot­te ti­mer i skift, er jo, at der skal ud­sta­tio­ne­res fle­re be­tjen­te fra de en­kel­te kred­se, hvor der der­for er fær­re til at ud­fø­re po­li­ti­ar­bej­de, « si­ger Tom St­ef­fen­sen.

Hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti er til­lids­mand Jør­gen Jensen me­re til­ba­ge­hol­den.

» Man skal ik­ke tro, at det er no­gen dans på ro­ser at stå der i 12 ti­mer i det her vejr. Og der er og­så nog­le kol­le­ger, der helst er fri for at ar­bej­de i så man­ge ti­mer, « si­ger Jør­gen Jensen.

Jør­gen Jensen, der aner nog­le lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger i for­bin­del­se med vagtskif­ter, hvis nog­le ar­bej­der i fle­re ti­mer end an­dre, til­fø­jer:

» På den ene si­de kan man godt for­stå øn­sket om at ar­bej­de i 12 ti­mer ad gan­gen, men man skal og­så hu­ske på, at man skal kun­ne hæn­ge sam­men. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.