Dan­mark i mod­vind

BT - - NYHEDER -

Hvad sy­nes I om Dan­mark? » Vi ved ik­ke rig­tig no­get om Dan­mark, vi tog her­til i we­e­ken­den, for­di der var bil­li­ge fl ybil­let­ter. « Har I æn­dret hold­ning til Dan­mark, eft er kri­tik­ken af vo­res hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge?

Hvad sy­nes I om Dan­mark? Har I æn­dret hold­ning til Dan­mark, eft er in­ter­na­tio­na­le me­di­er har kri­ti­se­ret Dan­mark for hånd­te­rin­gen af fl ygt­nin­ge? Hvad sy­nes I om Dan­mark? » Vi sy­nes, at det er en hyg­ge­ligt land. Vi har fak­tisk ik­ke hørt så ut­ro­lig me­get om Dan­mark, der var nog­le bil­li­ge fl yaf­gan­ge og så valg­te vi at ta­ge her­hen i we­e­ken­den. Vi har dog hørt, at det er et vikin­geland, men det pas­ser me­get godt med vej­ret. « Har I æn­dret hold­ning til Dan­mark, eft er kri­tik­ken af vo­res hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge? » Nej det har vi ik­ke, vi har slet ik­ke hørt om den kri­tik, der skul­le væ­re. Fran­ske me­di­er skri­ver ik­ke om Dan­mark, og de skri­ver nær­mest ik­ke om fl ygt­nin­ge­kri­sen. «

» Dan­mark er et dej­ligt land. Det er lidt me­re ekso­tisk end Nor­ge, så det er fi nt at kom­me lidt væk. Der er rig­tig fi nt de­sign i Dan­mark, som er ut­ro­lig populært i Nor­ge. Og ja, så har de go­de øl. « » Vi har ik­ke æn­dret hold­ning om Dan­mark. De er i sam­me si­tu­a­tion som os og må­ske end­da på en lidt svæ­re må­de. For­di de er de før­ste, der får fl ygt­nin­ge­ne op fra Tys­kland og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Men de­bat­ten fyl­der og­så ut­ro­lig me­get i Nor­ge. Når det så er sagt, så hånd­te­rer Dan­mark fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, som de nu gør, og hvert land gør det på hver sin må­de. Men det be­hø­ver ik­ke be­ty de, at det er for­kert. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.