Har du so­vet go

BT - - SUNDHED -

tid har væ­ret et grund­vil­kår, har vo­res for­hold til søvn æn­dret sig i de for­skel­li­ge år­hund­re­der. Li­ge i øje­blik­ket be­fin­der vi os i en slags søvn­kri­se, der er øde­læg­gen­de for vo­res præ­sta­tion på job­bet, for vo­res sund­hed, re­la­tio­ner til an­dre men­ne­sker og mu­lig­he­den for at væ­re lyk­ke­li­ge, « skri­ver hun med hen­vis­ning til, at 40 pct. af ame­ri­ka­ner­ne i dag sover min­dre end seks ti­mer. Og at man­ge får for­styr­ret de­res søvn i lø­bet af nat­ten. Ar­bej­de som år­sag I Dan­mark er det fi­re ud af 10, der ik­ke får til­stræk­ke­ligt med søvn til at fø­le sig ud­hvi­le­de. Især un­ge, og ik­ke mindst kvin­der mel­lem 16- 24 år. Næ­sten hver an­den an­gi­ver ar- bej­de som år­sag til søvn­pro­ble­mer. For­vent­nings­pres, tek­no­lo­gi og fa­mi­lie­mæs­si­ge ud­for­drin­ger gi­ves og­så som en for­kla­ring på, at det er svært at op­nå en god, sam­men­hæn­gen­de nat­te­søvn.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, der blev of­fent­lig­gjort i ef­ter­å­ret 2015, fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, SDU.

Om vi sover en hel el­ler en halv ti­me me­re el­ler min­dre, er ik­ke det mest af­gø­ren­de, selv om det selv­føl­ge­lig har be­tyd­ning. Me­re in­ter­es­sant er det, at vo­res søvn­møn­ster er ble­vet for­an­dret og ud­for­dret. Og det er gå­et stærkt.

» Den stør­ste for­an­dring, der er sket i vo­res søvn­møn­ster, er, at vi sover an­der­le­des, end vi gjor­de for Vi le­ver i et sam­fund, hvor vi er ud­sat for in­for­ma­tion og me­di­er døg­net rundt. Det har bå­de en po­si­tiv og en ne­ga­tiv ef­fekt. Ne­ga­tiv, for­di tek­no­lo­gi­en for­styr­rer vo­res døgn­ryt­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.