Odt?

BT - - SUNDHED -

• und­går koff ein og al­ko­hol en

ti­mes tid, • hol­der dig før du

fra sto­re går i seng du går i seng. mæng­de r ener­gi - og fed­trig kost

, in­den • sør­ger for at væ­re f ysisk

ak­tiv i lø­bet • læg­ger af da­gen.

dig til at sove 18- 21 gra­der i et er re­ret op­ti­malt. vel­tem­pe

sove­væ­re • und­går lse.

lys fra skær­me Man kan dog ( dæm­pe com­pu­ter

, tab­lets og ly­s­in­ten­si tv. • læg­ger te­ten på en

del dig til at sove skær­me. over øj­ne­ne. i et mørkt væ­rel­se. Brug

evt. ma­ske ba­re 10 år si­den, « si­ger pro­fes­sor, over­læ­ge, dr. med. Poul Jør­gen Jen­num, Rigs­ho­spi­ta­let.

» Vi le­ver i et sam­fund, hvor vi er ud­sat for in­for­ma­tion og me­di­er døg­net rundt. Det har bå­de en po­si­tiv og en ne­ga­tiv eff ekt. Ne­ga­tiv, for­di tek­no­lo­gi­en for­styr­rer vo­res døgn­ryt­me. I nat hav­de min ko­ne glemt at slå ly­de­ne fra på sin mo­bil­te­le­fon. Te­le­fo­nen gav mel­lem seks og ot­te ly­de fra sig, hver gang der kom en be­sked på Mes­sen­ger, Fa­ce­book, Lin­ke­din og så vi­de­re. Det for­styr­rer og bi­dra­ger til pro­ble­mer med at sove igen­nem og til, at vi er me­re træt­te om da­gen. « Mang­ler over­skud i dag­lig­da­gen Men der er og­så po­si­ti­ve og spæn­den­de ele­men­ter i de nye tek­no­lo­gi­er, me­ner søvn­for­ske­ren. Simp­le tek­no­lo­gi­er, der kan gi­ve os et praj om vo­res til­stand. Via smartp­ho­nes kan vi tjek­ke, om vi har spist for us­undt de se­ne­ste da­ge, dyr­ket for lidt mo­tion el­ler so­vet for dår­ligt.

På kort sigt be­ty­der dår­lig søvn man­gel på over­skud i dag­lig­da­gen. På lang sigt kan det med­fø­re al­vor­li­ge hel­bredspro­ble­mer.

Det har i sti­gen­de grad få­et ar­bejds­gi­ve­re til at stil­le skar­pt på me­d­ar­bej­der­nes søvn. Sov ik­ke i fl ere da­ge En af ver­dens stør­ste in­ve­ste­rings­ban­ker, Gold­man Sa­chs Bank, har nu for­budt de an­sat­te ad­gang til ban­ken fra mid­nat og frem til klok­ken syv om mor­ge­nen.

In­gen skal sid­de ved de­res skri­ve­bor­de og knok­le midt om nat­ten.

Gå hjem og sov, ly­der dik­ta­tet fra øver­ste sted. Dik­ta­tet er ik­ke mindst mønt­et på ban­kens helt un­ge.

» Især prak­ti­kan­ter­ne har en ten­dens til at pres­se sig selv for hårdt. De er indstil­let på næ­sten at ar­bej­de i døgn­drift , hvis am­bi­tio­nen er et højt­be­talt job på Wall Stre­et, « har ban­kens tals­mand, Mi­cha­el DuVal­ley ud­talt til CBS Mo­neyWatch.

Nød­ven­dig­he­den af en søvn­po- li­tik blev sær­lig ak­tu­el, eft er at en af ban­kens un­ge ana­ly­ti­ke­re sid­ste år hav­de kla­get til sin fa­mi­lie. Han føl­te sig over­be­byr­det med ar­bej­de, og hav­de ik­ke få­et so­vet i fl ere da­ge.

Den 22- åri­ge ana­ly­ti­ker blev se­ne­re fun­det død i et par­ke­rings­hus i San Fran­ci­sco, ik­ke så langt fra ban­kens lo­ka­le fi li­al, skri­ver CBS News, der og­så re­fe­re­rer til et lig­nen­de til­fæl­de, hvor en ung bankan­sat bog­sta­ve­ligt talt ar­bej­de­de sig selv, ik­ke ba­re halvt, men helt ihjel ved at und­la­de at sove i fl ere døgn.

Den 21- åri­ge ty­ske me­d­ar­bej­der i Bank of Ame­ri­ca dø­de i 2013 i sin lej­lig­hed i Lon­don eft er et epi­lep­tisk an­fald. Iføl­ge den rets­me­di­ci­ner, der fo­re­tog ob­duk­tio­nen, hav­de den 21- åri­ge ik­ke so­vet i mindst 72 ti­mer. Alt pe­ge­de på, at døds­fal­det skyld­tes mang­len­de søvn og overan­stren­gel­se af or­ga­nis­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.