Der fl yt­tes hegnspæ­le – og det går hur­tigt

BT - - DEBAT - Når Irak er bed­re end Eu­ro­pa FOR­BIL­LE­DET

Der fl yt­tes hegnspæ­le i dansk po­li­tik i dis­se da­ge’, skrev De­ad­li­ne­vært, tid­li­ge­re kon­ser­va­tiv spin­dok­tor og blog­ger Ni­els Krau­se- Kjær på sin face­book­pro­fi l i den for­gang­ne uge. An­led­nin­gen var Met­te Fre­de­rik­sens hi­sto­ri­ske er­ken­del­se af, at den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske top i 80er­ne og 90er­ne ik­ke hav­de lyt­tet nok til de S- borg­me­stre, der ad­va­re­de mod til­strøm­nin­gen af fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re, men han kun­ne med li­ge så stor ret ha­ve nævnt Pia Ol­sen Dyhr og SFs for­søg på at gø­re op med ve­stre­fl øjens be­rø­rings­angst, når det hand­ler om de svæ­re fl ygt­nin­ge­spørgs­mål. El­ler Li­be­ral Al­li­an­ces Si­mon Emil Am­mitzbøll, der på for­si­den af Berlingske kræ­ver, at Dan­mark i to år af­skæ­rer folk fra at sø­ge asyl i Dan­mark og i ste­det ta­ger imod 4.000 kvo­te­fl ygt­nin­ge pr. år. Der­med læg­ger LA op til, at Dan­mark sus­pen­de­rer sin del­ta­gel­se i FNs fl ygt­nin­ge­kon­ven­tion. En aft ale, der sty­rer den må­de, vi be­hand­ler fl ygt­nin­ge på - og som Dan­mark var den før­ste, der un­der­skrev i 1952.

Det er en op­rejs­ning til de borg­me­stre, der stod i vir­ke­lig­he­den. Og tur­de for­tæl­le sand­he­den

EK­SEMP­LER­NE ER MAN­GE, og ude i Eu­ro­pa er det ik­ke ba­re hegnspæ­le, der fl yt­tes. Det er hi­sto­risk knæ­sat­te prin­cip­per om fri be­væ­ge­lig­hed, der sæt­tes i spil. Østrig er knu­de­punkt for man­ge fl ygt­nin­ge og emi­gran­ters vej op igen­nem Eu­ro­pa via den så­kald­te Bal­kan­ru­te, og den østrig­ske re­ge­ring er så pres­set, at den har ind­ført en øv­re græn­se for an­tal­let af fl ygt­nin­ge, al­pelan­det kan ta­ge imod. Tys­kland har med An­gela Mer­kel i spid­sen ført en åben - nog­le vil­le si­ge uansvar­lig - asyl­po­li­tik, og nu er kans­le­ren så pres­set af par­ti­fæl­ler og de­le af be­folk­nin­gen, at alt ty­der på, at Tys­kland og­så ind­fø­rer langt skar­pe­re re­strik­tio­ner på in­drej­se. Vi ken­der al­le Sve­ri­ges ko­ven­ding på fl ygt­nin­ge­om­rå­det, og sam­let set har hold­nin­ger­ne fl yt­tet sig mærk­bart de se­ne­ste må­ne­der. Bå­de ude i Eu­ro­pa og her­hjem­me. I DAN­MARK PÅ­STÅR kri­ti­ke­re fra En­heds­li­sten og De Ra­di­ka­le, at bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ble­vet pres­set ud i de ek­stre­me hold­nin­ger af Dansk Fol­ke­par­ti. Det var re­to­rik­ken, da Jens Ro­h­de skift ede par­ti­bo­gen i Ven­stre ud med en til­sva­ren­de hos De Ra­di­ka­le, og det er og­så den mod­ta­gel­se, Met­te Fre­de­rik­sens nye po­si­tion har få­et af de so­ci­al­de­mo­kra­ter, der er slemt util­fred­se med par­tiets nye hold­ning. Selv­føl­ge­lig har Dansk Fol­ke­par­tis sti­gen­de til­slut­ning gjort Olav Skaa­ning An­der­sen,

DER­FOR BLEV JEG ind­tryk, men må­ske er det me­re rig­tigt at si­ge, at hold­nin­gen hos dan­sker­ne gan­ske sim­pelt har æn­dret sig. Bå­de me­nings­må­lin­ger og in­ter­ne un­der­sø­gel­ser hos de to par­ti­er un­der­stre­ger, at be­folk­nin­gens hold­ning i dén grad har fl yt­tet sig. En Gal­lup i Berlingske for­ny­lig vi­ste, at 70 pct. af de ads­purg­te dan­ske­re nævn­te fl ygt­nin­ge- og ind­van­drings­po­li­tik­ken i Dan­mark blandt de tre vig­tig­ste em­ner. Langt for­an tra­di­tio­nelt vig­ti­ge om­rå­der som sund­hed og be­skæft igel­se. PO­LI­TI­KE­RE SKAL VÆ­RE tro­vær­di­ge og stå ved de­res hold­nin­ger. Men vo­res fol­ke­valg­te skal ik­ke kun bu­re sig in­de bag for­pro­du­ce­re­de me­nin­ger. De skal ta­ge grun­digt be­stik af det, der sker og kom­me med an­svar­li­ge løs­nin­ger. Og fl yt­te hegnspæ­le, om nød­ven­digt. Det har Met­te Fre­de­rik­sen til ful­de for­stå­et, og selv om hen­des vil­de til­ba­ge­tog må­ske ik­ke ta­ger sig sær­lig ele­gant ud, er det ik­ke ba­re nød­ven­dingt. Den er og­så - en gan­ske vist sen - op­rejs­ning for de borg­me­stre på den kø­ben­havnsk ve­s­te­gen, der stod midt i vir­ke­lig­he­den. Og tur­de for­tæl­le sand­he­den. Jeg var pas­sivt med­lem af Frem­skridtspar­ti­et og blev se­ne­re amts­for­mand for FPU, som var par­tiets ung­doms­af­de­ling. I 1997 kom jeg i by­rå­det i Tør­ring- Ul­dum for Dansk Fol­ke­par­ti, og i 2005 end­te jeg i Fol­ke­tin­get.

18. ja­nu­ar:

10 kom­men­ta­rer

19. ja­nu­ar:

Luk lønsnak for po­li­ti­ke­re

13 kom­men­ta­rer

20. ja­nu­ar:

Stop nu snak om fa­scis­me

29 kom­men­ta­rer

21. ja­nu­ar:

Nej tak til ghet­to- fa­brik­ker

11 kom­men­ta­rer

22. ja­nu­ar:

Svært at se ny SR- re­ge­ring

6 kom­men­ta­rer

23. ja­nu­ar:

Hur­ra for ærlighed

2 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Mar­ga­ret That­cher sag­de, hvad hun men­te. Hun var skep­tisk over for EU, og hun tur­de ta­le eli­ten imod. Hun hav­de en me­get in­spi­re­ren­de til­gang til tin­ge­ne. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? I Dan­mark skal vi ha­ve fo­kus på eks­port af dan­ske pro­duk­ter og iværk­sæt­te­ri. Vi skal ta­ge et stør­re op­gør med al­le de ad­mi­ni­stra­ti­ve byr­der, som virk­som­he­der skal bru­ge unø­dig tid på. Jeg er nok et lidt aty­pisk med­lem af Dansk Fol­ke­par­ti, men det, tror jeg, skyl­des, at jeg er ble­vet mil­jøska­det af at væ­re er­hvervsord­fø­rer i 11 år.

MAR­GA­RET THAT­CHER

Tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster ( Stor­br.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.