BTs le­der 20. ja­nu­ar: ’ Stop nu snak om fa­scis­me’

BT - - DEBAT -

UGENS DE­BAT

læs le­de­ren på bt. dk/ le­der

Det bil­le­de, der teg­ner sig blandt dan­sker­ne, er, at langt de fl este fø­ler med fl ygt­nin­ge og for­står, at folk fl yg­ter fra en fryg­te­lig krig. Dan­sker­ne vil ger­ne hjæl­pe, og gør det i stort om­fang. Bå­de som sam­fund og som bor­ge­re. Men rig­tig man­ge al­min­de­li­ge men­ne­sker – på tværs af po­li­ti­ske hold­nin­ger – er be­kym­re­de over om­fan­get. Ik­ke mindst for­di in­gen ved, hvor læn­ge det bli­ver ved. Og hvad er po­li­ti­ker­nes hold­ba­re bud på en løs­ning? Det kræ­ver di­a­log og sam­ar­bej­de, ik­ke skin­ger og us­ma­ge­lig re­to­rik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.