Uskyl­den der blev ond­sk

BT - - NYHEDER -

frem­hæ­ve­de hans læ­re­re ham som ’ en drøm af en stu­de­ren­de’.

Selv­om Lad­bro­ke Grove- kvar­te­ret reg­nes for et af Lon­dons mest eks­klu­si­ve, har det og­så vist sig at væ­re ru­ge­kas­se for ra­di­ka­le is­la­mi­ster. Og da Mo­ham­med Emwa­zi be­gynd­te på West­min­ster uni­ver­si­tet, hvor han stu­de­re­de com­pu­ter­pro­gram­me­ring, var der tegn på, at skal­len om­kring ham var klar til at kra­ke­le­re. Fy­sisk vi­ste det sig, iføl­ge Was­hin­g­ton Post, ved, at han fik fuldskæg og be­gynd­te at und­gå øjen­kon­takt med det mod­sat­te køn, des­u­den hang han ud med grup­pe­rin­ger på uni­ver­si­te­tet, der var kendt som mus­lim­ske ek­stre­mi­ster. Han var ik­ke sær­lig god i sko­len, lå i den ne­der­ste halv­del. Men han var en af ’ sport­s­dren­ge­ne’ og var me­get po­pu­lær

Al­le­re­de da de lan­de­de i ho­ved­sta­den Dar Es Sa­laam, blev han og de to øv­ri­ge til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et. Og ef­ter at ha­ve til­bragt nat­ten i de­ten­tio­nen blev al­le tre ud­vist af lan­det. Til­sy­ne­la­den­de uden at bli­ve op­lyst om grun­den til ud­vis­nin­gen. Føl­te sig uret­fær­digt be­hand­let Den stod først klar un­der mel­lem­lan­din­gen i Am­ster­dam på hjem­rej­sen. Her stod - iføl­ge Mo­ham­med Em­ra­zi selv - MI5 klar til at ta­ge i mod ham. Med an­kla­ger om, at hans vir­ke­li­ge mål var So­ma­lia, hvor den mi­li­tan­te grup­pe al- Sha­baab ope­re­rer. En an­kla­ge, han be­næg­te­de. Og da de ef­ter­føl­gen­de re­tur­ne­re­de til Eng­land og an­kom til Dover, blev de igen stand­s­et og af­hørt.

Æg­get var ud­klæk­ket. Mo­ham­med Emwa­zi var 21 år, og ha­det til de van­tro­en­de og Eng­land hav­de få­et den nød­ven­di­ge næ­ring, som blot blev for­stær­ket, da han tog kon­takt til den yder­lig­gå­en­de is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tion Ca­ge for at dis­ku­te­re for­lø­bet.

» Han var me­get op­rørt og føl­te, at han var ble­vet uret­fær­digt be­hand­let, « som en tals­mand har ud­talt til Was­hin­g­ton Post.

I de føl­gen­de år spid­se­de si­tu­a­tio­nen sig me­re og me­re til i for­hol­det mel­lem Mo­ham­med Emwa­zi og den en­gel­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Selv­om Emwa­zi flyt­te­de til Kuwait, hvor han var født, for at ar­bej­de og gif­te sig, spænd­te sik­ker­hedsmyn­dig­he­der­ne igen og igen ben for ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.