Ka­bens an­sigt

BT - - NYHEDER -

og for­hin­dre­de ham i at rej­se mel­lem Lon­don og Kuwait.

» Jeg fø­ler mig som en fan­ge, dog ik­ke i et bur, men i Lon­don, « skrev han i en mail til før­nævn­te Ca­ge.

I be­gyn­del­sen af 2013 for­lod han hjem­met i Lon­don, sag­de ik­ke, hvor han skul­le hen. Fi­re må­ne­der se­ne­re ban­ke­de po­li­ti­et på fa­mi­li­ens dør. De men­te, at han var rejst til Sy­ri­en.

Godt og vel et år se­ne­re blev han for den ve­st­li­ge ver­den sym­bo­let på ond­ska­bens is­la­mi­ske an­sigt. Nem­lig den 19. au­gust 2014, hvor vi­deo­en af hen­ret­tel­sen af det ame­ri­kan­ske gid­sel James Fo­ley blev lagt på YouTu­be. ’ Ji­had Jo­hn’ kald­te pres­sen ham.

Det var IS- gids­ler, her­un­der den dan­ske fo­to­graf Da­ni­el Rye, der hav­de ’ døbt’ ham Jo­hn, én af fi­re skån­sels­lø­se fan­ge­vog­te­re, de til­sam­men kald­te ’ The Be­at­les’, som om­ta­les utal­li­ge gan­ge i Puk Dams­gårds ’ Ser du må­nen, Da­ni­el?’.

Ud­over James Fo­ley blev mindst yder­li­ge­re seks navn­giv­ne gids­ler - plus 21 sy­ri­ske sol­da­ter - brutalt hen­ret­tet på vi­deo af Ji­had Jo­hn. Da­ni­el Rye kun­ne ha­ve væ­ret en af dem. Slå­et og spar­ket » Kig­ge­de jeg dem i øj­ne­ne, van­ke­de der end­nu fle­re tæsk. Han før­te mig rundt i fængs­let, og li­ge plud­se­lig så skub­be­de han mig ba­re ned, og så spar­ke­de de og slog på mig. Og så slut­te­de de så af med at gi­ve mig en tur, hvor de tru­e­de med at klip­pe min næ­se af med en skæv­bi­der, « som Da­ni­el Rye tid­li­ge­re har for­talt til DR om Ji­had Jo­hn og ’ The Be­at­les’.

Men hvem der gem­te sig bag ma­sken og til­nav­net, blev først af­dæk­ket for et lil­le år si­den af Was­hin­g­ton Post. Og si­den er brik­ker­ne væl­tet ned på bor­det. Styk­ke for styk­ke har de teg­net bil­le­det af en ung mand, der var en adre­na­lin- junkie, to­talt frygt­løs og hen­syns­løs i alt, hvad han fo­re­tog sig. De­di­ke­ret til sa­gen » Han var de­di­ke­ret til sa­gen, tro­e­de fuldt ud, at hen­ret­tel­sen af dis­se gids­ler var det rig­ti­ge, « som én be­skrev ham. Mens den is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tion Ca­ge kald­te ham » smuk og blid, en mand, der ik­ke kun­ne gø­re en flue fortræd « .

Det var de fær­re­ste i den ve­st­li­ge ver­den, der hop­pe­de på den ud­læg­ning.

I ste­det blev dren­gen, der en­gang vil­le væ­re fod­bold­spil­ler, et mål. En kon­kret og navn­gi­ven fjen­de på Ve­stens ’ most wan­ted’ li­ste.

Det var da og­så hans navn, der helt spe­ci­fikt stod på den bom­be, som ame­ri­kan­ske dro­ner ka­ste­de over den sy­ri­ske by Raqqa - hvor Is­la­misk Stat har sit ho­ved­kvar­ter - i mid­ten af novem­ber sid­ste år.

» Vi me­ner, at vi har få­et ram på ham, « som de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der ud­tal­te for to må­ne­der si­den.

Først i den­ne uge har IS dog be­kræf­tet, at rej­sen er slut for Ji­had Jo­hn, ali­as Mo­ham­med Emwa­zi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.