Me­die: Tid­li­ge­re NY­borg­me­ster må­ske præ­si­dent- kan­di­dat

BT - - NYHEDER -

NEW YORK Man­ge­mil­li­ar­dæ­ren og borg­me­ster i New York Ci­ty fra 2002 til 2013 Mi­cha­el Bloom­berg har an­gi­ve­ligt bedt si­ne rå­d­gi­ve­re om at ud­ar­bej­de en stra­te­gi for en mu­lig kampag­ne un­der det­te års præ­si­dentvalg i USA. Det skri­ver The New York Ti­mes, som me­ner at vi­de, at den 73- åri­ge Bloom­berg har for­talt ven­ner og be­kend­te, at han er pa­rat til at bru­ge mindst en mil­li­ard dol­lar af sin egen for­mue på at stil­le op som uaf­hæn­gig kan­di­dat.

» Iføl­ge kil­der, som er be­kendt med hans pla­ner, og som ta­ler på be­tin­gel­se af ano­ny­mi­tet, har han sat en frist for en en­de­lig be­slut­ning i be­gyn­del­sen af marts, « skri­ver The New York Ti­mes lør­dag.

Sam­ti­dig skri­ver det ame­ri­kan­ske me­die, at Bloom­berg » al- le­re­de har ta­get kon­kre­te skridt i ret­ning mod en mu­lig kampag­ne « .

Blandt an­det fik han an­gi­ve­ligt fo­re­ta­get en meningsmåling i de­cem­ber for at få et ind­tryk af, hvor­dan han vil kla­re sig un­der en valg­kamp mod Re­pu­bli­ka­ner­nes Do­nald Trump og De­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton. Skif­te­de par­ti Mi­cha­el Bloom­berg ag­ter iføl­ge The New York Ti­mes’ op­lys­nin­ger at få la­vet end­nu en meningsmåling ef­ter pri­mær­val­get i New Hamps­hi­re 9. fe­bru­ar.

Bloom­berg skif­te­de i 2001 sit man­ge­åri­ge med­lem­skab i Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti ud med et med­lem­skab i Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti, som han så for­lod i 2007 for at bli­ve uaf­hæn­gig.

Præ­si­dentval­get i USA af­hol­des tirs­dag 8. novem­ber 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.