Lyk­ke­toft an­gri­ber ny dansk kurs

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK sats i Ark­tis og ned­pri­o­ri­te­rer en­ga­ge­men­tet i Mel­le­mø­sten. Fun­da­men­tal fejl­ta­gel­se Den tankegang er iføl­ge Mo­gens Lyk­ke­toft for­kert og vil kom­me til at ska­de vi­ta­le dan­ske in­ter­es­ser.

» Den form for pri­o­ri­te­ring kan jeg sim­pelt­hen ik­ke be­gri­be ra­tio­na­li­te­ten i, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft fra års­mø­det i Wor­ld Eco­no­mic Forum i Da­vos, hvor han del­ta­ger i sin rol­le som for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling.

Mo­gens Lyk­ke­toft er ik­ke imod, at Dan­mark læg­ger me­re vægt på ud­vik­lin­gen i Ark­tis, men hvis det fø­rer til min­dre en­ga­ge­ment i Mel­le­mø­sten, vil det væ­re » en fun­da­men­tal stra­te­gisk fejl­ta­gel­se « , me­ner han.

» Jeg tror, at vi i så fald vil bli­ve det ene­ste eu­ro­pæ­i­ske land, som svæk­ker vo­res fo­kus på, hvad der fo­re­går i den del af ver­den, « si­ger han.

Mo­gens Lyk­ke­tofts po­in­te er, at en ræk­ke al­vor­li­ge kon­flik­ter – med sto­re føl­ger for Eu­ro­pa og Dan­mark – har de­res ud­spring i Mel­le­mø­sten. Der­for skal Dan­marks en­ga­ge­ment i re­gio­nen ik­ke nedt­o­nes, men sna­re­re ud­fol­des på nye må­der.

» Jeg me­ner, at Dan­mark har en an­den og bre­de­re op­ga­ve end ale­ne at del­ta­ge i mi­li­tæ­re ope­ra­tio­ner i Mel­le­mø­sten, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft. Han læg­ger vægt på, at Dan­mark har en stor in­ter­es­se i at væ­re ve­l­in­for­me­ret og i kon­takt med re­gio­nen, og han er be­kym­ret over, at Jeg tror, at vi i så fald vil bli­ve det ene­ste eu­ro­pæ­i­ske land, som svæk­ker vo­res fo­kus på, hvad der fo­re­går i den del af ver­den man har skå­ret ned på ind­sat­sen i Palæsti­na.

Der­med går Lyk­ke­toft di­rek­te imod Pe­ter Tak­søe- Jensen, som i et in­ter­view med Po­li­ti­ken for ny­lig ud­tryk­te sig kri­tisk over for de­le af det dan­ske en­ga­ge­ment i kon­flik­ten mel­lem Is­ra­el og Palæsti­na: Rol­len som ak­tør » Hvis man tæn­ker stra­te­gisk over det, er det nok og­så så­dan, at Dan­mark ik­ke di­rek­te er den ak­tør, der kom­mer til at få is­ra­e­ler­ne og palæsti­nen­ser­ne til at sæt­te sig ned og skri­ve un­der på en freds­af­ta­le. Det er f. eks. et sted, hvor jeg sy­nes, man må­ske skul­le bru­ge nog­le fær­re res­sour­cer, « lød det fra re­ge­rin­gens så­kald­te » uden­rigs­po­li­ti­ske gran­sker « .

Iføl­ge Mo­gens Lyk­ke­toft er ana­ly­sen imid­ler­tid for­kert og ska­de­lig.

» Der er jo sti­gen­de frygt for, at den kon­flikt vil eska­le­re yder­li­ge­re og fø­je sig til de øv­ri­ge pro­ble­mer i re­gio­nen. Det un­der­stre­ger kun be­ho­vet for, at vo­res del af ver­den er til ste­de og pres­ser på for at få gang i den freds­pro­ces, som gang på gang er stran­det. Der er for mig at se man­ge ar­gu­men­ter imod, at Dan­mark i sin diplo­ma­ti­ske ind­sats skul­le in­ter­es­se­re sig min­dre for Mel­le­mø­sten, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

DA­VOS Hver år ar­ran­ge­rer or­ga­ni­sa­tio­nen Wor­ld Eco­no­mic Forum et in­ter­na­tio­nalt top­mø­de i den schweizi­ske by Da­vos. Det er re­ge­rings­le­de­re, mi­ni­stre og er­hvervs­le­de­re fra he­le ver­den, som sam­les for at dis­ku­te­re ak­tu­el­le ud­for­drin­ger for ver­dens­sam­fun­det. I år ind­led­tes mø­det den 19. ja­nu­ar og slut­te­de i går. Fra dansk si­de del­ta­ger er­hvervsog vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen ( V). Der­u­d­over del­ta­ger virk­som­he­der som Mær­sk, Dan­ske Bank, Dong, No­vo Nor­disk og Vest­as.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.