’ Det skal ik­ke øde

BT - - NYHEDER -

nel­ser fra Cam­brid­ge få­et ar­bej­de som hen­holds­vis ad­vo­kat i New York og egen kon­su­lentvirk­som­hed i Ci­ty of Lon­don. Der er og­så et hus un­der om­byg­ning i et ef­ter­trag­tet om­rå­de i Kent at se frem til, hvor den ene dat­ter og bør­ne­bør­ne­ne er li­ge i nær­he­den. Ren ’ Ol­sen- ban­den’- film De in­vol­ve­re­de i ’ Hat­ton- kup­pet’ blev fun­det ef­ter en om­fat­ten­de po­li­ti­ef­ter­forsk­ning og er net­op ble­vet dømt. Ty­ve­ri­et har vakt vold­som op­sigt i Stor­bri­tan­ni­en, og der bli­ver ved med at kom­me nye de­tal­jer frem om kup­pet, som næ­sten kun­ne lig­ne ma­nuskrip­tet til en ’ Ol­sen­ban­den’- film. Bort­set fra at det var

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016 al­vor. Po­li­ti­et har bedt Kjeld Ja­cob­sen om at stå frem, for­di han var en pri­vat­per­son, der » mi­ste­de sin pen­sions­op­spa­ring « . På den må­de øn­ske­de bri­tisk po­li­ti at imø­de­gå den be­gyn­den­de kult­sta­tus, ty­ve­ne var ved at få på so­ci­a­le me­di­er over det spek­taku­læ­re, ’ harm­lø­se’ ty­ve­ri. Bri­tisk po­li­ti øn­ske­de med Kjeld Ja­cob­sen at gø­re det ty­de­ligt, at der er of­re for for­bry­del­sen, og må­ske på den må­de - sam­men med en ud­lo­vet du­sør - og­så at få nye op­lys­nin­ger om re­sten af det for­s­vund­ne byt­te. Sta­dig én på fri fod De fle­ste af de fængs­le­de er fra 58 til 76 år, og fle­re af dem er hær­de­de kri­mi­nel­le med fle­re rø­ve­ri­er bag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.