Læg­ge mit liv’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016 sig. En del af byt­tet er ble­vet fun­det i de­res køk­ken­ska­be, og en hav­de gra­vet smyk­ker­ne ned i et fa­mi­lie­grav­sted. Men der er fort­sat en med­skyl­dig kal­det ’ Ba­sil’ på fri fod, og byt­te til en vær­di af mindst 100 mil­li­o­ner er ik­ke ble­vet fun­det.

Kjeld Ja­cob­sen me­ner, ef­ter at ha­ve fulgt med i me­di­er­ne og ef­ter lan­ge sam­ta­ler med po­li­ti­et, at ’ Ba­sil’ er fra en af de kend­te bri­ti­ske kri­mi­nel­le fa­mi­li­er, og at han tog sig af ’ de go­de sa­ger’ fra ty­ve­ri­et, for­di han vid­ste, hvad han skul­le gå ef­ter, da ty­ve­koster­ne blev for­delt.

» Det er jeg ik­ke i tvivl om, men der står og­så nog­le ste­der, at de vil­le ha­ve pa­pi­rer gemt i en boks af en kri­mi­nel, der var ble­vet skudt. Hvad er chan­cen? En boks ud af 1.000, som jeg hav­de i fem uger, og så var det må­ske ik­ke en­gang for at stjæ­le smyk­ker­ne, men det hjæl­per jo ik­ke os. «

Den dan­ske gulds­med har få­et om­kring 25 pct. af si­ne vær­di­er til­ba­ge, og han hå­ber på lidt me­re, for­di iden­ti­fi­ce­rin­gen af sten og guld er en lang­va­rig pro­ces, hvor fle­re guld- Man kan si­ge, at vi er hel­di­ge nok til, at det kun la­ver lidt om på vo­res liv, og det kan vi le­ve med. Det er dej­ligt, og det er vo­res indstil­ling. Selv­føl­ge­lig har det gå­et mig på, men det skal ik­ke øde­læg­ge mit liv. Vi er nå­et til det punkt, at jeg har valgt at si­ge til mi­ne ven­ner, at det er en ’ bloo­dy good story’ sme­de nog­le gan­ge gør krav på det sam­me. Det vir­ke­lig vær­di­ful­de fra bok­sen gør han sig ik­ke for­håb­nin­ger om at få igen, for­di han me­ner, at ’ Ba­sil’ og pro­fes­sio­nel­le kri­mi­nel­le al­le­re­de har haft mas­ser af tid til at gø­re smyk­ker­ne uken­de­li­ge og sæl­ge dem vi­de­re. Var på is­ho­ck­eylands­hol­det » Jeg får nok en tred­je­del til­ba­ge. Så­dan er det. Jeg ta­ger det stil­le og ro­ligt. Li­ge­gyl­digt hvad der sker. Vi skal nok kla­re den. Det sag­de min ko­ne med det sam­me. Fær­dig, det skri­ver vi af, « si­ger Kjeld Ja­cob­sen.

Kjeld Ja­cob­sen er og­så tid­li­ge­re lands­holds- og eli­tei­s­ho­ck­ey­spil­ler og vil li­ge vi­se si­ne rul­les­køjter frem. Tid­li­ge­re løb han om søn­da­gen rundt i Chel­sea, men nu bli­ver det mest til de lidt fre­de­li­ge­re sti­er i Hy­de Park. Det bli­ver ik­ke læn­ge­re til me­gen for­bin­del­se med Dan­mark, men der er fort­sat me­get, der fortje­ner at bli­ve prø­vet af, selv om man har væ­ret et sær­lig uhel­digt of­fer for hi­sto­ri­ens stør­ste bri­ti­ske smyk­ke­kup.

» Man kan si­ge, at vi er hel­di­ge nok til, at det kun la­ver lidt om på vo­res liv, og det kan vi le­ve med. Det er dej­ligt, og det er vo­res indstil­ling. Selv­føl­ge­lig har det gå­et mig på, men det skal ik­ke øde­læg­ge mit liv. Vi er nå­et til det punkt, at jeg har valgt at si­ge til mi­ne ven­ner, at det er en ’ bloo­dy good story’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.