Fly­ven­de start for Spor­ten i B. T.

BT - - NYHEDER -

BT 100 ÅR

» Sport­s­mand! Den rig­ti­ge sport­s­ar­ti­kel står hver dag i B. T., og skri­ves af Mr. Smi­le! « .

Med Mr. Smi­le ved ro­ret kun­ne det ik­ke gå hur­tigt nok med at brin­ge re­sul­ta­tet af årets fod­bold­land­skamp i Sto­ck­holm mod sven­sker­ne i 1921, og B. T. s. re­dak­tion valg­te at ta­ge et fly til hjælp. Få mi­nut­ter ef­ter at årets ar­vefjen­de­op­gør var fløjtet af, duk­ke­de B. T. s fly­ve­ma­ski­ne op over Kø­ben­havns hus­ta­ge. Reg­len var, at grøn­ne blink be­tød dansk sejr, mens rø­de be­tød ne­der­lag. Den­ne dag end­te klam­pen uaf­gjort, og der var ma­let to sto­re nul­ler un­der vin­ger­ne. Men det var en sejr for B. T.

Se­ne­re kla­re­de jour­na­li­ster­ne selv kam­pen mod tryk­ke­ri­ets de­ad­li­ne ved at ham­re ek­stra stærkt på de­res skri­ve­ma­ski­ner, og ef­ter at Dan­mark i 1926 hav­de tæ­vet sven­sker­ne med 2- 0 i Idrætspar­ken ud­kom B. T. for før­ste gang med en søn­dags­ud­ga­ve med stort kam­pre­fe­rat.

Da til­sku­er­ne i 1930 ef­ter en dansk ka­non­sejr på 6- 1 over sven­sker­ne jub­len­de for­lod Idrætspar­ken i Kø­ben­havn, stod kvik­ke avis­dren­ge pa­ra­te med en ek­stra ud­ga­ve af B. T.

B. T. s jour­na­li­ster hav­de lø­ben­de te­le­fo­ne­ret de­res ar­tik­ler til redaktionen, og tryk­ke­ri­et hav­de le­ve­ret med ly­nets hast. Na­tur­lig­vis ik­ke no­get der im­po­ne­rer i dag, hvor alt kan føl­ges på net­tet el­ler tv, men den­gang var det en sen­sa­tion.

Det var B. T. s be­gej­string for spor­ten der se­ne­re lok­ke­de fod­bold­hel­ten Har­ry Ben­dixen til avi­sen, hvor han ik­ke kun sat­te ek­stra skub i sport­s­dæk­nin­gen, men og­så blev avi­sens che­fre­dak­tør. 16 land­skam­pe Som det frem­går af B. T. s ut­ra­di­tio­nel­le sports- for­si­de fra ju­ni 1927, var Har­ry Ben­dixen høj­re hal­f­ba­ck på lands­hol­det, der skul­le mø­de sven­sker­ne i Sto­ck­holm. Kam­pen end­te i øv­rigt 0- 0.

Har­ry, der spil­le­de for AB, op­nå­e­de 16 land­skam­pe og score­de et en­kelt mål på straf­fe i en kamp mod sven­sker­ne, in­den han for­lod grønsvæ­ren til for­del for job­bet som sport­sjour­na­list på først Berlingske Ti­den­de og se­ne­re B. T. Ak­tiv mod­stands­mand Her blev han i 1944, un­der den ty­ske be­sæt­tel­se, ud­nævnt til avi­sens che­fre­dak­tør. Ben­dixen var ak­tiv mod­stands­mand og med i den il­le­ga­le ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Han hav­de i en pe­ri­o­de haft et vå­ben­la­ger skjult un­der et par lø­se gulv­bræd­der på sit kon­tor, og på redaktionen fryg­te­de man, at ty­sker­ne vil­le ransa­ge blad­hu­set, og at Ben­dixen vil­le bli­ve ar­re­ste­ret. Han måt­te der­for i en pe­ri­o­de gå un­der jor­den og kun­ne først igen ind­ta­ge sin plads i chef­sto­len den 5 maj 1945. En post, han be­va­re­de indtil sin plud­se­li­ge død af blind­tarms­be­tæn­del­se i 1954.

Ben­dixen blev kun 53 år, men nå­e­de at sæt­te sit præg på B. T. s ud­vik­ling og sty­re­de avi­sen, da op­la­get pas­se­re­de de magi­ske 100.000 ek­sem­pla­rer. Han var og­så for­fat­ter til en stri­be po­pu­læ­re ung­doms­bø­ger om fod­bold og nog­le af si­ne gam­le lands­holdskol­le­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.