VI­DEN­SKAB. DK Ut­ro kvin­der får kor­te­re knald

BT - - NYHEDER -

SEX Evo­lu­tio­nen kan ha­ve gi­vet man­den al­le­ti­ders mu­lig­hed for hævn mod de kvin­der, som ik­ke vil nø­jes med de­res fa­ste part­ner. Mænd, som mistæn­ker de­res kæ­re­ste for ut­ro­skab, hol­der nem­lig kor­te­re tid i sen­gen, in­di­ke­rer et nyt ame­ri­kansk stu­die fra Oakland Uni­ver­si­ty i USA. » På man­ge må­der fø­ler men­ne­sket sig frakoblet sin bi­o­lo­gi, men her har du nog­le eff ek­ter, som helt klart har bund i helt ge­dig­ne evo­lu­tio­næ­re me­ka­nis­mer, « si­ger pro­fes­sor Tri­ne Bil­de fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, der ik­ke selv har del­ta­get i stu­di­et.

For­kla­rin­gen kan væ­re, at mæn­de­ne in­stink­tivt skyn­der sig at få de­res egen sæd ind i kvin­den, så de har en chan­ce for at kom­me først til æg­get og væ­re den, der en­der med at gø­re hen­de gravid, me­ner de ame­ri­kan­ske for­ske­re.

» Det er ik­ke en re­spons, som kom­mer af en in­tel­lek­tu­el over­vej­el­se. Evo­lu­tio­nen

In­sek­ter ser i 3D. In­sek­ter kan skel­ne imel­lem to­di­men­sio­nel­le og tre­di­men­sio­nel­le ob­jek­ter, vi­ser en­gelsk forsk­ning. En knæ­ler vi­ste sig at væ­re me­re in­ter­es­se­ret i fi lm, hvis den fi k et par bit­tes­må 3D- bril­ler på. vir­ker på den må­de, at det er fy­si­o­lo­gi­ske re­spon­ser, som kom­mer i spil, og en hurtig re­spons bli­ver be­løn­net med stør­re chan­ce for fa­der­skab, « si­ger Tri­ne Bil­de.

Man­den skal dog få sendt si­ne eg­ne sol­da­ter i kamp in­den for få ti­mer, hvis de skal ha­ve en chan­ce for at ud­kon­kur­re­re en an­den mands sæd, be­mær­ker den dan­ske for­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.