Kom med til lø­ber­nes fest

BT - - NYHEDER -

E- LØB

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016

32 lø­be­re har væ­ret med hvert ene­ste år, og én af dem er Bjørn Ask Han­sen, 71- årig tid­li­ge­re tekstil­fa­bri­kant fra Kølkær, 15 ki­lo­me­ter sy­døst for Her­ning. Glæ­der sig hvert år Man­ge tu­sin­de ki­lo­me­ter har han gen­nem åre­ne til­ba­gelagt tværs gen­nem Dan­mark for at væ­re en del af fe­sten i dy­re­nes skov. Han glæ­der sig hvert år og ser li­ge­som de an­dre mo­tionspio­ne­rer frem til 50 års- ju­bilæ­et i 2018. Bjørn Ask Han­sen blev i 1998 kå­ret af BT som ’ Årets mand­li­ge Elø­ber’.

» Ere­mi­ta­ge­lø­bet fyl­der me­get i min til­væ­rel­se. Jeg del­ta­ger i lø­bet sam­men med min klubkam­me­rat i Her­ning Ori­en­te­rings­klub Jens Ole Krogh. I E- lø­bets barn­dom var vi en halv snes lø­be­re fra Her­ning, som rej­ste til Kø­ben­havn. En af dem var Ru­dolf Tha­lund, som vandt i 1970 og ’ 73, « for­tæl­ler Bjørn Ask Han­sen.

Man­ge tu­sin­de har få­et de­res før­ste mo­tions­op­le­vel­se i Ere­mi­ta­ge­lø­bet, og i en af Dan­marks stør­ste lø­be­klub­ber, Blovstrød Lø­ver­ne med 1.040 ak­ti­ve med­lem­mer, ud­gør lø­bet i Dy­re­ha­ven et sær­ligt mål. Hvert år op­ret­ter man i april et be­gyn­der­hold, som på seks må­ne­der træ­ner sig op fra nul til 13 ki­lo­me­ter.

» Må­let for de 150 til 200 be­gyn­de­re er at gen­nem­fø­re Ere­mi­ta­ge­lø­bet el­ler lø­be en ti­me uden pau­se. Vi lø­ber tre gan­ge om ugen, star­ten­de me­get lang­somt med skif­te­vis løb og gang. Der er plads til al­le uan­set for­ud­sæt­nin­ger. Må­let er, at al­le skal ha­ve suc­ces. Vi er 12- 14 be­gyn­der­træ­ne­re, og vi er stol­te af, at vort kon­cept er ko­pi­e­ret man­ge ste­der, « si­ger træ­ner Ole Schjel­lerup. In­gen al­ders­græn­se Da E- lø­bet så da­gens lys i 1969, skul­le man væ­re fyldt 20 år for at del­ta­ge. I dag er der in­gen al­ders­græn­se. Den yng­ste del­ta­ger er fi­re år. Den æld­ste 96 år.

Even­tu­el­le spørgs­mål til BTs E- løbs­kon­tor på 3375 2584 ( man­dag- fre­dag kl. 9- 15). Mail: elob@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.