Met­te

GJER­SKOV

BT - - SØNDAG -

Hvad er du god til? Hvad kun­ne du tæn­ke dig at bli­ve bed­re til? Hvad er din øn­skedrøm for dig selv?

Di­ne tre ynd­lings­fi lm? Dan­mark år 2030: Fryg­ter du for frem­ti­den? Hvad er det bed­ste ved Dan­mark? Sy­nes du, at EU har for lidt magt i Dan­mark? Me­ner du, at man har ret til et pri­vat­liv – og ret til at ry­ge, uden at an­dre pe­ger fi ngre?

49 år, MF for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, for­mand for Eu­ro­pa­ud­val­get

Jeg er god til at mul­ti­ta­ske, jeg ta­ler helt lov­ligt i te­le­fon i bi­len, og jeg ser TV- Avi­sen og tjek­ker mail sam­ti­digt. Det må ik­ke bli­ve for ke­de­ligt. Til at væ­re kre­a­tiv, jeg kun­ne tæn­ke mig at kun­ne ma­le el­ler fo­to­gra­fe­re den forun­der­li­ge na­tur. Jeg er ik­ke så­dan én, der går rundt med pla­ner el­ler øn­skedrøm­me. ’ Gand­hi’ fra 1982, ’ Thir­te­en days’ fra 2000, der hand­ler om Cu­ba­kri­sen, og ’ Cry Fre­edom’ 1987 om Ste­ve Bi­ko ( syd­afri­kansk an­ti- apart­heid- ak­ti­vist, red.). Nej, jeg har for­håb­nin­ger til frem­ti­den. Jeg er li­ge kom­met ud af et sam­råd med uden­rigs­mi­ni­ste­ren, og vi kan glæ­de os over, at vi glo­balt har hal­ve­ret fat­tig­dom­men de se­ne­ste 15 år. Og hvad an­går mi­gra­tion og kli­ma, er jeg og­så helt sik­ker på, at det he­le nok skal gå, for­di der er så man­ge men­ne­sker, der ar­bej­der på at gø­re det rig­ti­ge. At vi er så go­de til at pas­se på hin­an­den i fæl­les­ska­ber. EU skal blan­de sig i de re­le­van­te ting og ik­ke i in­ter­ne dan­ske an­lig­gen­der. Jeg er ek­stremt li­be­ra­li­stisk, når det hand­ler om per­son­lig fri­hed. Jeg me­ner, at folk selv må lig­ge og ro­de med, om de vil ry­ge – så læn­ge an­dre ik­ke ud­sæt­tes for pas­siv ryg­ning. Folk må f. eks. og­så selv lig­ge og ro­de med de­res seksu­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.