BAG MED CHOK VÆLG GOD CHO­KO­LA­DE

BT - - SØNDAG -

Jo me­re ka­kao der er i cho­ko­la­den, de­sto lækre­re og sun­de­re er den. Med kako­en føl­ger nem­lig en mas­se A- og B- vi­ta­mi­ner, go­de an­tioxi­dan­ter og mi­ne­ra­ler som zink og se­len. . . . men ik­ke for bit­ter Jo hø­je­re ka­ka­o­ind­hol­det er, de­sto me­re bit­ter er cho­ko­la­den og­så. Det er der ta­get høj­de for i de fl este op­skrift er. Der­for nyt­ter det ik­ke, at du gi­ver den gas og put­ter cho­ko­la­de i ka­gen med en hø­je­re ka­ka­o­pro­cent, end der står i op­skrift en. Så ri­si­ke­rer du, at ka­gens ba­lan­ce mel­lem bit­ter­hed og sød­me tip­per. Hvis in­tet an­det er nævnt, er en ka­ka­o­pro­cent på om­kring 64 god til bag­ning. ken­ter­mome­ter ko­ster om­kring 100 kro­ner og kan bå­de bru­ges til at tem­pe­re­re cho­ko­la­de, ka­ra­mel og bol­sje­mas­se og for nog­les ved­kom­men­de og­så til at må­le ker­ne­tem­pe­ra­tur i kød. 4. Bland den sid­ste tred­je­del af cho­ko­la­den i den smel­te­de cho­ko­la­de. 5. Lad cho­ko­la­den kø­le til cir­ka 2728 gra­der. Rør jævn­ligt un­der­vejs. 6. Når cho­ko­la­den er kø­let ned, genop­var­mes den med det sam­me over vand­bad til 32 gra­der. Nu kan du bru­ge cho­ko­la­den som over­træk. 7. Går det al­li­ge­vel galt, kan det skyl­des, at al cho­ko­la­de er for­skel­lig. Eks­pe­ri­mentér med den cho­ko­la­de, du fo­re­træk­ker.

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016 er til­sat ude­frakom­men­de fedt­stof, f. eks. ve­ge­ta­bilsk fedt, i uæg­te cho­ko­la­de. Det gør det me­get nem­me­re at smel­te – fak­tisk kan det næ­sten ik­ke gå galt, uan­set tem­pe­ra­tu­ren. Men ka­ka­os­ma­gen er hel­ler ik­ke li­ge så in­tens som i æg­te cho­ko­la­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.