SÅ­DAN SMEL­TER DU ÆG­TE CHO­KO­LA­DE

BT - - SØNDAG -

Må­ske har du be­mær­ket, at hjem­mela­vet over­træks­cho­ko­la­de af selv den bed­ste kva­li­tet ik­ke har den sam­me glans og knæk, som når du kø­ber di­ne fl øde­bol­ler og fyld­te cho­ko­la­der i bu­tik­ker­ne. Det he­le står og fal­der med ‘ tem­pe­re­rin­gen’. Så­dan gør du: 1. Lav en stor po­r­tion – det er nem­me­re at sty­re pro­ces­sen, hvis du ar­bej­der med mindst 400 gram cho­ko­la­de. 2. Hak al cho­ko­la­den fi nt. Smelt to tred­je­de­le af cho­ko­la­den over vand­bad. Smelt al­drig cho­ko­la­de di­rek­te i en gry­de, hvor var­men hur­tigt bli­ver alt for høj. Cho­ko­la­de er føl­somt over for hø­je tem­pe­ra­tu­rer og må ik­ke ko­ge. I et vand­bad kan du nem­me­re hol­de tem­pe­ra­tu­ren ne­de. I KØK­KE­NET: Nicolai Hal­ken Skyt­te, brød­ba­ger Godt brød gør folk lyk­ke­li­ge, me­ner Nicolai Hal­ken Skyt­te, der an­ses for at væ­re gud­far til mo­der­ne dansk brød. Han var med til at ska­be gour­met­ba­ger­t­ren­den, først som brø­d­ud­vik­ler og ba­ger­me­ster hos Em­me­ry’s og se­ne­re hos Mey­ers Ba­ge­ri. Står og­så bag to po­pu­læ­re ba­gebø­ger – ’ Den øko­lo­gi­ske ba­ger’ ud­gi­vet i sam­ar­bej­de med Em­me­ry’s og med­for­fat­ter af ’ Mey­ers ba­ge­ri’. I dag er han ba­ger­me­ster på Gren­nes­smin­de i Taa­strup, et bo- og ud­dan­nel­ses­sted for un­ge, hvor han er med til at åb­ne en øko­lo­gisk ba­ger­bu­tik. Ik­ke no­get med at hæl­de kun­sti­ge ting i ma­ski­nen og ba­re tryk­ke på knap­pen. Ni­ko­la­os Stran­gas la­ver alt fra bun­den. Med er­fa­ring fra Mi­che­lin- re­stau­ran­ter har den græsk­fød­te des­sert­kok skabt sit eget ka­ge­u­ni­vers i des­sert- bou­tiquen Stran­gas på Åbou­le­vard i Kø­ben­havn. Han har og­så ud­gi­vet bo­gen ’ Des­ser­ter fra Stran­gas’ med op­skrift er på alt fra cho­ko­la­de­mous­se til koldskål og pan­na­cot­ta, for bå­de ny­be­gyn­de­re, øve­de og al­le, der el­sker en god des­sert. Læs me­re om ham på Stran­gas. dk. I KØK­KE­NET: Pe­ter Ste­en, slag­ter­me­ster Dan­sker­ne el­sker kød, men ved alt for lidt om det, me­ner Pe­ter Ste­en, hvis er­klæ­re­de mis­sion som slag­ter er at læ­re fra sig. Der­for dri­ver han bå­de sin kom­bi­ne­re­de slag­ter­bu­tik, ta­ke- away og bøfre­stau­rant Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn og en kødsko­le læn­ge­re ne­de ad ga­den på Ro­sen­væn­gets Al­lé. Her kan al­le, der er in­ter­es­se­ret i at læ­re me­re om kød, kom­me på kur­ser i kød og pøl­se­ma­ge­ri. Pe­ter Ste­en vandt Slag­ter­pri­sen i 2011. Læs me­re om ham på Gour­man­di­et. dk. I KØK­KE­NET: Maria Eng­b­jerg, grønt­sags­pas­sio­nist Grønt­sa­ger­ne har ho­ved­rol­len, og kø­det er til­be­hør, når Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne grøn­ne må­l­ti­der. Hun kal­der sig grønt­sags­pas­sio­nist, for­di hun ik­ke kan fo­re­stil­le sig et må­l­tid uden. Der er dog langt til ve­ge­tar­mad, når Maria Eng­b­jerg de­ler sin pas­sion på sin po­pu­læ­re mad­blog Van­lø­se Blu­es el­ler i sin ko­ge­bog ’ Ge­ni­a­le Grønt­sa­ger’. Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne ret­ter med ud­gangs­punkt i en be­stemt ho­ved­grønt­sag, så man nemt får in­spira­tion til, hvad et hvid­kåls­ho­ved el­ler en po­se gu­le­rød­der kan for­vand­les til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.