MÆND VIL OG­SÅ

BT - - SØNDAG -

FDor­te Han­sen

or­dom­me om det mod­sat­te køn og sex tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de – og­så i vel­e­tab­le­re­de for­hold. I sin prak­sis op­le­ver se­xo­log og for­fat­ter Sa­ra Skaarup fl ere mis­for­stå­el­ser i for­hold til, hvad mænd og kvin­der kan li­de. En af de sej­li­ve­de mis­for­stå­el­ser er, at mænd kun tæn­der på fo­to­mo­del­ty­per:

» Kvin­der mis­for­står, hvad mænds ideal­kvin­de er – de tror, at han læn­ges eft er en kvin­de med mo­del­mål som dem, de ser i ma­ga­si­ner, « si­ger Sa­ra Skaarup og for­tæl­ler, at fl ere forsk­nings­pro­jek­ter har vist, at det, der til­træk­ker mænds blik og tæn­der de­res ero­ti­ske lyst i for­hold til ud­se­en­de, sna­re­re er en kvin­de med for­mer: » Kur­ver sig­na­le­rer frugt­bar­hed, og det er jo i vir­ke­lig­he­den nem­me­re at le­ve op til for de fl este af os. «

I øv­rigt er det ik­ke ud­se­en­det ale­ne, der tæn­der en mand – at en kvin­de vir­ker åben, varm, imø­de­kom­men­de og glad, er me­get til­træk­ken­de for de fl este mænd.

Når det hand­ler om sex, har bå­de mænd og kvin­der oft e en idé om, at ople­vel­sen af sex for en mand er kon­cen­tre­ret om pe­nis. Men mænd er li­ge så sensu­el­le som kvin­der, de ved det ba­re ik­ke nød­ven­dig­vis.

» Mænds sensu­a­li­tet er ik­ke no­get, vi tra­di­tio­nelt har dyr­ket. Der er me­get at vin­de ved at gå me­re føl­somt og hel­heds­o­ri­en­te­ret til værks. «

Kort sagt, giv he­le hans krop op­mærk­som­hed, ik­ke kun pe­nis, og fi nd an­dre sær­ligt føl­som­me og sensu­el­le om­rå­der.

Et sej­li­vet levn fra gam­le da­ge er fo­re­stil­lin­gen om, at det er man­den, der skal le­de un­der sex, for­tæl­ler Sa­ra Skaarup.

» Man­ge mænd læn­ges eft er at bli­ve for­ført. Det hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om un­der­ka­stel­se, men om at slap­pe af seksu­elt. Det er en mis­for­stå­el­se, at man­den er den ene­ste, der kan ja­ge og fø­re an un­der sex. «

Når det hand­ler om kvin­ders se­xlyst og be­hov, er der me­get, mænd ik­ke for­står. En del mænd be­går sta­dig den fejl at gå di­rek­te eft er in­timzo­ner­ne på en kvin­de, når der er lagt op til ero­tik

» Han er me­get hurtig til at gå til bryster­ne el­ler læg­ge en hånd mel­lem hen­des ben. For en kvin­de er det li­ge så oft e et , når det går for stærkt, mens en mand må­ske vil sy­nes, det er pivfrækt, hvis hun ta­ger hån­den di­rek­te i hans buk­ser, « for­tæl­ler Sa­ra Skaarup.

Sprøjte­o­r­gas­me

En an­den mis­for­stå­el­se om kvin­der er sprøjte­o­r­gas­me som den ul­ti­ma­ti­ve til­freds­stil­lel­se.

» En sprøjte­o­r­gas­me er ik­ke al­tid en or­gas­me. Det er en fy­sisk re­ak­tion, der ik­ke nød­ven­dig­vis er for­bun­det med ny­del­se, så der er in­gen grund til at gå eft er den som et diplom på, at du er en dyg­tig el­sker, « si­ger hun.

Et godt råd til mænd er at læ­re at hol­de de­res ud­løs­ning, for det øger de­res egen ny­del­se og fj er­ner sam­ti­dig en mas­se stress fra kvin­den. Og min­dre stress gi­ver me­re ro til at ny­de.

» Man­ge kvin­der har en fø­lel­se af, at de skal nå at føl­ge med man­den. Ved man, at man har en el­sker, der ik­ke har be­hov for at kom­me for at ny­de sex, har man en helt an­den le­ge­plads – så er sex ik­ke så fo­ku­se­ret på at nå i mål me­re. Det ta­ger man man­ge keg­ler på som mand. «

Hun op­for­drer al­le kvin­der til at ta­ge an­svar for de­res egen seksu­el­le ny­del­se ved at læ­re de­res krop at ken­de.

» Det er vig­tigt at bli­ve ven med sin krop, læ­re den at ken­de og vi­de, hvor­dan den kan li­de at bli­ve rørt, « si­ger se­xo­lo­gen og fort­sæt­ter: » Kvin­der er oft e for me­get op­pe i ho­ve­d­et og har for lidt kon­takt til krop­pen. In­gen kvin­de bør for­ven­te, at en mand kan åb­ne hen­de me­re end kvin­den selv. «

’’

Hvad mis­for­står mænd om kvin­der og sex?

3.

| doh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.