MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Født 28. juli 1966 i Gund­sø, dat­ter af fh v. skyl­d­rå­ds­for­mand Gert Gjer­skov og pen­sio­ne­ret over­læ­rer Lou­i­se Gjer­skov. Har væ­ret MF for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­den 2005, var mi­ni­ster for fø­de­va­rer, land­brug og fi ske­ri fra 2011 til 2013. Er ud­dan­net cand. agro. fra Den Kon­ge­li­ge Ve­te­ri­nær- og Land­bo­højsko­le og stu­dent fra amts­gym­na­si­et i Roskil­de i 1985. Bor i Gund­sø­mag­le på Sjæl­land Hård hud i kin­der­ne

Her er jeg ude at le­ge ved mød­din­gen. Mi­ne tæn­der var min fars arv til os børn, jeg måt­te ha­ve to tæn­der ryk­ket ud i si­der­ne og ha­ve bøj­le på for at få skub­bet dem ind, så jeg i det mind­ste kun­ne luk­ke mun­den. Pro­ble­met var, at jeg var håb­løst udi­sci­pli­ne­ret, og jeg fi k et nak­ke­træk, jeg skul­le lig­ge med om nat­ten. Det gad jeg ik­ke, og det du­e­de hel­ler ik­ke med ga­nebøj­le, for­di jeg ik­ke brug­te den. Der var kun én ting at gø­re: En fast bøj­le, jer­n­ba­neskin­ner, det vir­ke­de, men det gjor­de ondt og blød­te. Jeg har sta­dig hård hud i kin­der­ne. Jeg blev ik­ke dril­let. Jeg var hel­ler ik­ke sær­lig nem at dril­le. Jeg vil­le ik­ke vi­se dem, der dril­le­de mig, at jeg blev ked af det. Der­for holdt de hur­tigt op igen. Jeg kan hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at jeg vil­le ha­ve lan­get dem én . Jeg har væ­ret i slå­skamp, men kun hvis nog­le var on­de mod an­dre.

1.

Født på lands­by­sko­len

Her et sko­le­bil­le­de fra 5. klas­se, fra før jeg fi k bøj­le. Min far Gert var kon­to­ras­si­stent, da jeg var barn, og min mor Lou­i­se var fol­ke­sko­le­læ­rer, de var beg­ge fra Kø­ben­havn, og vi bo­e­de i en gam­mel lands­by­sko­le i Jyl­lin­ge med læ­rer­bo­lig. Jeg blev født hjem­me på sko­len. Det var før, Jyl­lin­ge nær­mest blev en for­stad til Kø­ben­havn. Den­gang var det så­dan en by, hvor en mand gik rundt med sin or­ne i by­en, så folk kun­ne få be­dæk­ket sø­er­ne.

2.

Vant til at ar­bej­de på går­den

Her plan­ter vi sel­le­ri, og jeg skul­le kø­re helt li­ge og uli­de­ligt lang­somt. En over­skrift for mit liv er: Ar­bej­de, ar­bej­de, ar­bej­de. Fa­mi­li­en fl yt­te­de ud på en gård, da jeg blev seks år, og jeg var en del af be­drift en. Jeg hu­sker, da jeg gik i før­ste klas­se, hvor­dan jeg stod og sor­te­re­de kar­toft er i en kar­foff el­op­ta­ger, og det gav mig sim­pelt­hen ma­re­ridt om nat­ten – så me­get, at jeg ik­ke kom med på hyt­te­tur med klas­sen. Den­gang var jeg hel­ler ik­ke god til at ta­ge let på tin­ge­ne. Jeg la­ve­de og­så man­ge an­dre ting, f. eks. har jeg byg­get mit eget hus med hjælp fra min far og brød­re. Det er me­get en­kelt: Man ta­ger en mur­sten og bag­eft er mør­tel, og så­dan fort­sæt­ter du. Fa­mi­li­en fl yt­te­de ind på en gård fra 1780er­ne, hvor gulv­plan­ker­ne lå di­rek­te oven på jor­den, og når man syn­tes, det var for koldt, hev man dem op og gra­ve­de jor­den, iso­le­re­de og støb­te. Så­dan no­get har jeg gjort he­le min barn­dom.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.