Stort di­lem­ma om min søns kon­fi rma­tion

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te! Du er bram­fri og har nog­le di­rek­te me­nin­ger om tin­ge­ne. Der­for sø­ger jeg nu dit råd i mit sto­re di­lem­ma. Jeg skal hol­de kon­fi rma­tion for min søn til for­å­ret. Hans far og jeg gik fra hin­an­den ( min be­slut­ning) for ot­te år si­den. Si­den da har vi haft det svært med hin­an­den, kan ik­ke kom­mu­ni­ke­re sam­men osv. Da vi gik fra hin­an­den, hav­de vi en 7/ 7- ord­ning om bør­ne­ne ( der er og­så en fæl­les pi­ge på 10 år) men eft er tre år æn­dre­de mit liv sig, og jeg be­gynd­te at læ­se, hvil­ket be­tød, at jeg måt­te fl yt­te til en by 12 km væk for nem­me­re at kun­ne bru­ge off ent­lig trans­port. Fa­de­ren vil­le ik­ke hø­re ta­le om, at bør­ne­ne skul­le fl yt­te med mig, så jeg gav mig uden kamp og lod ham væ­re fuld­tids- far. Der­eft er har han gjort i hans magt for at straff e mig. Jeg er ble­vet holdt uden for alt ved­rø­ren­de sko­le/ bør­ne­ha­ve, læ­ge/ sund­heds­ple­jer­ske, for­æl­dre- mø­der/ sam­ta­ler, kon­fl ik­ter i sko­len, og han for­tal­te vo­res børn, at jeg ha­de­de dem osv. osv. Jeg har væ­ret op­sø­gen­de via sko­len/ læ­re­re/ in­spek­tør og for­talt, at jeg sta­dig er en del af bør­ne­nes liv og der­for vil in­for­me­res om de­res sko­le­gang m. m. Her­u­d­over fi k eks’en så en ny da­me in­den­for dø­ren. Hun hav­de svært ved at ac­cep­te­re to børn, der kræ­ve­de de­res fars op­mærk­som­hed, og det har re­sul­te­ret i, at hun er fl yt­tet ind og fl yt­tet ud ad­skil­li­ge gan­ge, med fru­stre­re­de børn til føl­ge. Så blev det så min tur til at få hen­des sød­me at sma­ge. Gen­tag­ne bre­ve via Fa­ce­book om, hvor dår­lig en mor jeg var/ er: Min skyld, at de fi k lus pga. for­kert sham­poo, at jeg ik­ke var til rå­dig­hed, når de mang­le­de en bar­nepi­ge, at jeg gav dem en for­kert op­dra­gel­se osv. Har gen­tag­ne gan­ge bedt eks’en om at få det­te stop­pet, da jeg in­tet har med hen­de at gø­re. Det er ham, der bor med hen­de, og hun skal ik­ke be­læ­re mig om min mo­der­rol­le. Nu har de så for to år si­den få­et et barn sam­men med det re­sul­tat, at de to øv­ri­ge børn er skub­bet ud i kul­den. Vo­res søn, som nu skal kon­fi rme­res, valg­te for halvan­det år si­den, at han ger­ne vil­le fl yt­te hjem til mig. Det var med hiv og sving, at fa­de­ren til sidst måt­te bø­je sig for dren­gens øn­ske.

Læs he­le bre­vet og Annettes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.