17 pct. rej­ser på fe­rie ale­ne med børn

BT - - REJSER -

REJSEMØNSTRE Den tid, hvor en fa­mi­lie be­stod af far, mor og to børn, er for­tid for man­ge dan­ske­re, og der­for bli­ver rej­se­bran­chen nødt til at føl­ge med. Som det er i dag, er de fle­ste pak­ke­rej­ser skru­et sam­men, så de pas­ser til den klas­si­ske ker­ne­fa­mi­lie med to voks­ne og to børn, men det vil Star Tour nu la­ve om på. Iføl­ge en un­der­sø­gel­se, som char­ter­sel­ska­bet står bag, be­står he­le 17 pct. af bør­ne­fa­mi­li­er­ne nem­lig af én vok­sen, der rej­ser ale­ne med børn, og tal­let er sti­gen­de. For ba­re to år si­den lå det på 13 pct.

» He­le struk­tu­ren i rej­se­bran­chen er byg­get op om, at fa­mi­li­er rej­ser som to voks­ne og to børn. Men så­dan ser vir­ke­lig­he­den jo ik­ke læn­ge­re ud for man­ge fa­mi­li­er, « si­ger Ni­ko­lai Jo­hn­sen, der er pres­se­chef i Star Tour og fort­sæt­ter:

» Man­ge af de nye fa­mi­lie­ty­per op­le­ver det som en ir­ri­ta­tion, at de skal be­ta­le fuld pris for to vok­sen­sen­ge, selv om de kun har brug for én vok­sen­seng til dem selv. Der­for har vi blandt an­det op­ret­tet sær­li­ge ale­ne- med- barn- ra­bat­ter på 21 ho­tel­ler, hvor man ik­ke be­ta­ler for den tom­me seng. «

Hvis man vil ha­ve fe­ri­e­ho­tel­let bil­ligst, an­be­fa­ler Star Tour dog, at man som en­lig for­æl­der tea­mer op med en ven, ve­nin­de el­ler bedste­for­æl­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.