So­lidt gear

BT - - REJSER -

Petzls RAD- Sy­stem er ud­vik­let til al­pi­ne skilø­be­re og sør­ger for, at du er godt klædt på, hvis du be­væ­ger dig i bjerg­ter­ræn el­ler i for­bin­del­se med gletsjer­s­præk­ker. Sæt­tet rum­mer 30 me­ter RAD LI­NE 6 mm reb, ka­ra­bin­ha­ger og der­til­hø­ren­de red­ska­ber. Pris: For­hand­ler:

Pris: Swe­et Pro­tection Ig­ni­ter MIPS er en af de bed­ste ski- og snow­bo­ard­hjel­me på mar­ke­det og er bl. a. ble­vet kå­ret som bedst i test af sven­ske Folk­sam. Den er ud­sty­ret med sik­ker­heds­sy­ste­met MIPS ( Mul­ti- di­rectio­nal Im­pa­ct Pro­tection Sy­stem), der be­skyt­ter mod ro­ta­tions­på­virk­ning af hjer­nen, hvis du skul­le fal­de med ho­ve­d­et først. Hjel­men fås i sort, grøn og hvid. Pris: 1.799 kr. For­hand­ler: Swe­et­pro­tection. com

For­hand­ler:

Det sven­ske fir­ma POC har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med det fran­ske fir­ma In& Mo­tion. Det er der kom­met en Spi­ne VPD 2.0 Air­bag vest ud af, som skal sør­ge for, at du er or­dent­ligt be­skyt­tet ved al­vor­li­ge styrt. Ve­sten be­skyt­ter he­le torso – fra skilø­be­rens nak­ke og ned til hof­ten. End­nu ukendt Spi­ne VPD 2.0 Air­bag kom­mer først på mar­ke­det i vin­te­r­en 16/ 17, men nu ved du,

hvad du skal spa­re op til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.