Det po­lak­ker mod en­den i Es­b­jerg

BT - - SPORTEN -

SÅ­DAN SKRI­VER BT TRANSFERHISTORIER BT DÆK­KER AL­LE ak­ti­vi­te­ter i trans­fer­vin­du­et in­tenst - fra en gi­ven klubs ind­le­den­de in­ter­es­se for en spil­ler over sam­men­brud­te for­hand­lin­ger til gen­nem­før­te klubs­kift er. HI­STO­RI­ER, DER SOM den­ne byg­ger på ano­ny­me kil­der, er al­tid god­kendt på chef­ni­veau. Ni­cki Bil­le har få­et til­la­del­se til at ta­ge til Po­len for at be­sø­ge den på­gæl­den­de klub, men før vi selv ved me­re om, hvor­dan det for­lø­ber, har jeg ik­ke me­re at til­fø­je Ni­cki Bil­les op­hold i Es­b­jerg er tæt på at bli­ve en kort vi­sit. Kun et halvt år eft er sin an­komst på den jy­ske ve­st­kyst, kan han væ­re væk. An­gri­be­ren har med føl­ge­skab af sin agent, Alan Hve­de­ha­ve, sat sig i et fl y med Po­len som desti­na­tion, og han skal iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bru­ge lør­dag og søn­dag til at be­sig­ti­ge for­hol­de­ne i klub­ben Lech Poz­nan.

Es­b­jergs di­rek­tør, Sø­ren Poul­sen, be­kræft er, at an­gri­be­ren har få­et lov til at ta­ge af sted med hen­blik på et mu­ligt klubs­kift e:

» Ni­cki Bil­le har få­et til­la­del­se til at ta­ge til Po­len for at be­sø­ge den på­gæl­den­de klub, men før vi selv ved me­re om, hvor­dan det for­lø­ber, har jeg ik­ke me­re at til­fø­je. «

BT har og­så talt med Lech Poz­nans pres­se­af­de­ling om Ni­cki Bil­les be­søg, og her­fra for­ly­der det, at man ik­ke ta­ler om en trans­fer, før den er fal­det på plads.

Ni­cki Bil­le har trods si­ne kun 27 år spil­let i 11 klub­ber i fem for­skel­li­ge lan­de si­den sin pro­fesio­nel­le de­but. Nu kan en 12. klub i land num­mer seks snart væ­re en re­a­li­tet. Glad for at væ­re i Es­b­jerg Det er el­lers ik­ke, for­di Ni­cki Bil­le ik­ke har væ­ret glad for at væ­re i Es­b­jerg, at han nu er på vej vi­de­re i kar­ri­e­ren. I eft er­å­rets 18 run­der star­te­de han in­de i 17 kam­pe og blev hol­dets top­sco­rer med fem mål.

Og mod slut­nin­gen af sid­ste år for­tal­te han i et sjæl­dent in­ter­view med BT, at han var glad for at fø­le sig værds­at i Es­b­jerg, der før sæ­so­nen hav­de væ­ret i tæt kapløb med Brønd­by om hans sig­na­tur.

» Der var di­a­log med Brønd­by, det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed. Men vi hav­de ik­ke no­get på plads med Brønd­by, og det er svært at ud­ta­le sig om dem, men Es­b­jerg vi­ste, at de ba­re hav­de en kæm­pe vil­je eft er at få mig, og det sæt­ter jeg me­get pris på, « sag­de han i slut­nin­gen af novem­ber og til­fø­je­de:

» Jeg sy­nes, Brønd­by er en fed klub. Men det sy­nes jeg og­så, at Es­b­jerg er. «

Lech Poz­nan lig­ger ak­tu­elt på en sjet­te­plads i den pol­ske liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.