Kl­opp- ti­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅLAMOK

Hans hold kom bag­ud 1- 3, kom for­an 4- 3 og i til­læg­s­ti­den nå­e­de Norwich at ud­lig­ne til 4- 4, in­den Li­ver­pool alt­så kun­ne træk­ke sig til­ba­ge med en 5- 4- sejr. Sæ­so­nens bed­ste kamp Det ud­lø­ste så vil­de ju­bels­ce­ner for­an gæ­ster­nes bænk, at Jür­gen Kl­op­ps bril­ler måt­te la­de li­vet.

» Det var spæn­den­de indtil det sid­ste – og så li­ge lidt læn­ge­re. Vi hav­de sej­ren eft er 90 mi­nut­ter, uaf­gjort ef­ter 92 mi­nut­ter og så igen sej­ren. Det er ik­ke nor­malt, « sag­de man­den, der el­lers døb­te sig selv ’ The Nor­mal One’ på sit før­ste pres­se­mø­de eft er sin til­træ­del­se, oven på den vold­somt dra­ma­ti­ske kamp.

Var det må­ske end­da li­ge­frem sæ­so­nens bed­ste fod­bold­kamp i Pre­mi­er Le­ague?

Ja, tu­sind­vis af fod­bold- bru­ger­ne på Twit­ter var ik­ke i tvivl. For i mi­nut­ter­ne eft er kam­pen spurg­te Pre­mi­er Le­agu­es of­fi ci­el­le kon­to si­ne bru­ge­re, om det var ’ årets kamp’ i liga­en. Sva­ret var ’ ab­so­lut’. For 77 pro­cent af de 31.023 af­giv­ne stem­mer end­te med at væ­re po­si­ti­ve over for på­stan­den i lø­bet af de 15 mi­nut­ter, af­stem­nin­gen va­re­de.

Hvil­ket Norwich- ma­na­ger Alex Neil ik­ke kun­ne bru­ge til ret me­get.

» Det er vir­ke­lig fru­stre­ren­de. Vi ar­bej­de­de hårdt, og igen­nem kam­pen syn­tes jeg fak­tisk, at vi var det bed­ste hold, men når man ind­kas­se-

FEM SKØ­RE LI­VER­POOL- KAM­PE UN­DER KL­OPP rer fem mål, fortje­ner man at ta­be, « sag­de Alex Neil, der sta­dig kan se sit hold hæn­ge fast i bun­den. God dan­sker­dag Med sej­ren kan Li­ver­pool om­vendt sta­dig skim­te top fi re og de sjove Cham­pions Le­ague- plad­ser. Hol­det kom dog ik­ke tæt­te­re på, da Tot­ten­ham holdt af­stan­den på ot­te po­int med en 3- 1- sejr over Crystal Pa­la­ce. Her la­ve­de Chri­sti­an Erik­sen op­læg­get til De­le Al­lis drøm­me­mål af en fl ug­ter til 2- 1.

Kas­per Schmeichel og Lei­ce­ster blev og­så en af gårs­da­gens sto­re vin­de­re, for med en 3- 0 over Sto­ke til­ba­ge­ero­bre­de hol­det før­ste­plad­sen. Run­dens ta­ber var Man­che­ster Uni­ted, der hjem­me blev be­sej­ret 0- 1 af Sout­hamp­ton på Old Traff ord.

Til­ba­ge på Car­row Ro­ad var Jür­gen Kl­opp i øv­rigt ik­ke helt til­freds med, at det var lagt he­le fem mi­nut­ter til i en kamp – trods den go­de sta­ti­stisk med de man­ge se­ne mål.

» Det var hårdt. Det er ik­ke let at be­va­re ho­ve­d­et koldt i så­dan en kamp. Jeg spurg­te, hvor­for der var lagt fem mi­nut­ter til: Jeg var ik­ke til­freds med sva­ret, dom­me­ren var ik­ke til­freds med spørgs­må­let, « sag­de Jür­gen Kl­opp, der sum­me­re­de det he­le op så­le­des:

» Vi hav­de brug for lidt held mod slut­nin­gen, og det fi k vi. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.