Far til en verd

BT - - EM I HÅNDBOLD -

ren og til­fø­jer om søn­nens stræ­ben ef­ter ver­den­stop­pen:

» Mik­kel er me­get må­l­ret­tet og er god til at sæt­te sig selv mål. Han er ik­ke al­tid li­ge tå­l­mo­dig til at ven­te på det. Han har det li­ge­som al­le an­dre. Vi vil ger­ne ha­ve, der sker no­get i mor­gen. No­get af det hand­ler om at sæt­te nog­le kortva­ri­ge og må­ske nog­le lidt læn­ge­re mål. Han har en god agent i Claus Flens­borg ( tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler og hold­kam­me­rat i GOG, red.), som er god til at ud­for­dre på nog­le om­rå­der. «

Én ting er det sport­s­li­ge pres, men i takt med, at Mik­kel Han­sen har ud­vik­let sig til en af ver­dens bed­ste, er in­teres­sen for ham ste­get. Bå­de på og uden for ba­nen.

Og her kom­mer vi til­ba­ge til snak­ken om mil­jø­et. Men­ne­skers op­hav. Mik­kel Han­sens op­hav. For op­væk­sten på Hels­in­gør- hal­lens trægulv har på­vir­ket ham, me­ner fa­ren. Beg­ge ben på jor­den » Når man er i et sport­s­mil­jø, ved vi godt, vi er af­hæn­gi­ge af hin­an­den – og det er ik­ke kun ens eg­ne ev­ner. Det læ­rer man i en holdsport. Man kan ik­ke ba­re ta­ge skyklap­per­ne på. Man må og­så ta­ge hen­syn til høj­re fløj og de an­dre. «

» Og Mik­kel ved og­så, at uden si­ne med­spil­le­re er man må­ske ik­ke så god. Det hand­ler og­så om at ha­ve nog­le dyg­ti­ge med­spil­le­re. Dem, der kan det unik­ke, er tit dem, der lø­ber med laur­bær­re­ne og over­skrif­ter­ne. Men han ved, at han er af­hæn­gig af an­dre. Han stil­ler og­så hø­je krav. Bå­de til sig selv og til an­dre. Men han hvi­ler godt i det, og han er god til at væ­re yd­myg. Vi har et ord­s­prog, der hed­der: ’ Dem, man mø­der på vej op, mø­der man og­så på vej ned’. Man må ger­ne væ­re be­vidst om, at man er dyg­tig og for­tæl­le om det, men det skal ik­ke gi­ve an­led­ning til, at man æn­drer per­son­lig­hed. Og dér sy­nes jeg, at han har væ­ret god til at hol­de beg­ge ben på jor­den, « si­ger Flem­m­ing Han­sen, in­den han til­fø­jer med et smil:

» Han har jo og­så et par sø­stre… Kom­mer man for højt op der­hjem­me, skal man nok kom­me ned på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.