Ens­stjer­ne

BT - - POLEN 2016 -

jor­den igen. Det skal fa­mi­li­en nok kla­re. Og det er et el­ler an­det sted og­så det sun­de­ste. Det tror jeg. « Al­drig ’ Vild med dans’ Men selv­om Mik­kel Han­sen ud­mær­ket ken­der til me­di­er­nes sto­re in­ter­es­se i ham, vær­ner han sta­dig om sit pri­vat­liv. Det er ba­re så­dan, han er.

» Jeg tror ik­ke, at Mik­kel har in­ter­es­se i at del­ta­ge i alt mu­ligt an­det end det, der har med hånd­bold at gø­re. Jeg vil ta­ge me­get fejl, hvis vi kom­mer til at se Mik­kel i ’ Vild med dans’. Det tror jeg ik­ke, du skal reg­ne med. Han er og­så en pri­vat per­son. Og det, sy­nes jeg, er fair nok. Det er ik­ke, for­di han ik­ke gi­ver al­le hånd- bol­del­sker­ne no­get. Hvis du så i AG Kø­ben­havn- ti­den, stod han al­tid en ti­me ef­ter og skrev au­to­gra­fer. Det er ik­ke, for­di han ik­ke for­står det aspekt. Men han er en pri­vat per­son. Ek­sem­pel­vis når vi er sam­men. «

» Nu bor han i en så stor by som Pa­ris, hvor man kan smi­de en hæt­te­trø­je over ho­ve­d­et. Og det er ik­ke, for­di de ik­ke bli­ver gen­kendt der­ne­de, og hvis folk vil ha­ve en au­to­graf, får de det. Men jeg tror, det er dej­ligt, at me­di­er­ne ik­ke kan nå ham he­le ti­den. «

» Mik­kel tri­ves i Pa­ris. Han er in­ter­es­se­ret i kunst, og der må man si­ge, at han er i en fan­ta­stisk by, der he­le ti­den by­der på nog­le nye ting. «

For ti­den er bopæ­len i Pa­ris dog byt­tet ud med Po­len, hvor Dan­mark går ind i EM- mel­lem­run­den med go­de mu­lig­he­der for en se­mi­fi­na­le­plads og drøm­men om me­dal­jer. Da BT for­le­den spurg­te Mik­kel Han­sen om, hvad der skul­le til for, at han kom i gang til EM, sva­re­de han stil­le og ro­ligt:

» Det skal du ik­ke væ­re be­kym­ret for. «

Det be­hø­ver in­gen at væ­re. For ar­bej­det med at bli­ve bed­re stop­per al­drig.

» Man kan ik­ke kom­me uden om ta­lent, men det er og­så hårdt ar­bej­de. Mik­kel har en gang før haft tit­len som ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler, og det har gi­vet ham mod på end­nu me­re. Han ved godt, hvad der skal til. Han ved godt, at det kræ­ver fy­sisk træ­ning om som­me­ren, når al­le an­dre lig­ger på stran­den. Det er og­så de læ­re­pen­ge, man får med på vej­en, før man fin­der ud af, hvor­dan man gør det li­ge nøj­ag­tigt på sin egen må­de. «

En af ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­le­re gør det på Mik­kel Han­sen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.