Så stop da de spa­ni

BT - - EM I HÅNDBOLD - DEN STO­RE DU­EL

Det var en fu­ser uden li­ge, da span­ske Jo­an Cañel­las steg op i sid­ste se­kund, score­de og knu­ste de dan­ske drøm­me i VM- kvart­fi na­len i Qa­tar i 2015. Et år er gå­et. Nu mø­des de to hold igen ved EM i Po­len i aft en. Dan­mark kan ta­ge et stort skridt mod se­mi­fi na­ledrøm­men med en sejr i Wro­claw, og re­van­che­tør­sten er stor for Gud­mun­dur Gud­munds­son og de dan­ske hånd­bold­her­rer. BT har ta­get en snak med de spil­le­re, der står over for de stør­ste ud­for­drin­ger i kam­pen. Hvor­dan sky­der man ver­dens bed­ste må­l­mands­duo i sænk? Og hvor­dan stop­per man en streg­kæm­pe på 110 ki­lo?

SØ NSØDNADGA 2G4 2. 4J. A JNANUUAARR 2 2001166

Land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son har, trods syg­dom op til Spa­ni­en- kam­pen, set mas­ser af vi­deo for at væ­re be­redt på det span­ske lands­hold. Han har set aspek­ter, der kan gø­res bed­re end sid­ste år.

» Det er sam­me træ­ner og sam­me hold som ved VM sid­ste år. Vi har kig­get på vo­res kamp for et år si­den og de­res kam­pe her ved EM, og det er næ­sten sam­me stra­te­gi, de bru­ger. Der er nog­le ting, vi kan for­bed­re. Vi må spil­le vir­ke­lig godt i an­gre­bet for at sco­re mål. «

» Jeg har kig­get på den ( kam­pen fra sid­ste år, red.) fl ere gan­ge. Vi dæk­ker godt op i næ­sten he­le kam­pen. Vi fi k nog­le pro­ble­mer i sid­ste fa­se af kam­pen med fl øjover­gan­ge. Det har vi kig­get på, hvor­dan vi skal hånd­te­re, og jeg tror, vi har en god stra­te­gi for det. An­grebs­mæs­sigt mang­le­de vi nog­le ting i kam­pen for et år si­den. Men jeg tror, vi har nog­le go­de ting på vej. Det må vi vi­se i mor­gen ( i dag, red.). «

» Jah... del­vist. Vi har en me­get godt de­fi ne­ret stra­te­gi, så jeg hå­ber, den lyk­kes. « Det bli­ver Hen­rik Møl­l­gaard og Hen­rik Toft Han­sen, der skal kæm­pe mod det span­ske streg­mon­ster, Ju­len Agu­i­na­gal­de, som kan gø­re ondt på sin mod­stan­der.

» For alt i ver­den skal man sør­ge for at ha­ve ham bag sig, for står han først par­ke­ret for­an os, og de dum­per den ned på ham, så bli­ver det oft e en umu­lig kamp. Vi skal sør­ge for at få ham ud bredt i ba­nen, så Nik­las Lan­din og Ke­vin Møl­ler får go­de mu­lig­he­der for at red­de skud­de­ne – og ik­ke en­de bag ham in­de i mid­ten, så træk­ker han ba­re straff e og ud­vis­ning, « ly­der det fra Møl­l­gaard. For­svarskol­le­ga Hen­rik Toft fø­ler, dan­sker­ne tid­li­ge­re har haft godt sty r på Vi­ve Ki­el­ce- spil­le­ren. » Vi har væ­ret for­holds­vis go­de til at luk­ke ham ned, men det er klart, at han kræ­ver en mas­se op­mærk­som­hed. Han er en stor gut og fyl­der me­get. Når han får bol­den, er der en­ten straff ekast el­ler mål. Vi skal for­hin­dre ham i at ha­ve bol­den, men får han bol­den, skal vi sør­ge for ik­ke at stå ale­ne med ham. Det er lidt som mod Un­garn, som spil­le­de på sam­me må­de. Der fi k de­res streg lidt for me­get plads, men det er de ting, vi skal ha­ve sty r på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.