Ie­re

BT - - POLEN 2016 -

SØN­DAG 24. JA­NU­AR 2016

Spa­ni­en rå­der over to stær­ke ke­e­pe­re i Ar­pad Ster­bik og un­ge Gon­za­lo Pe­rez de Var­gas. De dan­ske hånd­bold­her­rer kal­der dem for ver­dens bed­ste lands­holds­duo. Men hvor­dan sky­der vi så dem i sænk? Jes­per Nød­des­bo har spil­let sam­men med beg­ge ke­e­pe­re – og spil­ler sta­dig sam­men med Var­gas – i FC Bar­ce­lo­na.

» Der må jeg væ­re ær­lig og kry­be til kor­set og si­ge: Ja, det er ver­dens bed­ste må­l­mands­duo. På Var­gas er det me­get godt at sky­de fra fl øje­ne, da han ik­ke er den stør­ste må­l­mand. Ster­bik har en lil­le ten­dens til at gå ned i må­let. De ved no­get, og jeg ved no­get. Og det er det spil, der fo­re­går. Man bli­ver nødt til at hol­de fast i de ting, man ved, man kan. Der­for må vi se, om de æn­drer stil, og så må vi se, hvad jeg kan gø­re ved det, « si­ger Nød­des­bo og sup­ple­res af den dan­ske stor­skyt­te Mik­kel Han­sen.

» De er beg­ge rig­tig go­de og har hver sin stil, men jeg sy­nes og­så, vi selv er ret godt kø­ren­de på den front. Det hand­ler først og frem­mest om at få spil­let os i nog­le go­de si­tu­a­tio­ner. Spil­ler vi or­dent­li­ge an­greb, skal det nok gå no­gen­lun­de. Kom­mer vi ud i nog­le dår­li­ge an­greb, er det og­så svæ­re­re at sco­re. Og dér er Spa­ni­en rig­tig god. De kan få an­gre­bet til at af­slut­te nog­le ste­der, hvor de er dyg­ti­ge. Man må va­ri­e­re sit skud alt eft er, hvem der står. « Lands­hol­dets ke­e­per Nik­las Lan­din spil­ler til dag­lig i THW Ki­el med play­ma­ke­ren Jo­an Cañel­las, der skød de dan­ske VM- drøm­me i sænk sid­ste år med en scor­ing i al­ler­sid­ste se­kund i kvart­fi na­len.

» En gang imel­lem si­ger han til træ­ning, at han sky­der li­ge­som med Spa­ni­en på det sid­ste skud, der af­gjor­de kam­pen. Men så ved jeg, hvor den kom­mer. «

» Ca­nel­las er en klog, klog spil­ler, som må­ske ik­ke spil­ler så hur­tigt, men han ser spil­let ut­ro­lig godt og ser si­ne med­spil­le­re. Vi skal ha­ve øde­lagt hans spil og få fat i ham, så han ik­ke kan lig­ge og dre­je den rundt om os og fi nde de­res stre­ge. «

» Han har væ­ret lidt pla­get af ska­der i Ki­el, så hans skud har ik­ke væ­ret som tid­li­ge­re. Jeg ved ik­ke, om hans selv­til­lid er ble­vet ramt lidt på det, for­di han må­ske ger­ne vil­le ha­ve spil­let på hø­je­re ni­veau, men ik­ke rig­tig har kun­net på grund af ska­der­ne. Men han vi­ste mod Rhe­in- Neck­ar Löwen ( han score­de ni mål i Ki­els 11- måls­sejr i ju­len, red.), at han kan væ­re der, når det gæl­der. Det hå­ber jeg ik­ke, han har tænkt sig at væ­re mod os. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.