Nyklas­si­ker med me­get på spil

BT - - POLEN 2016 -

SIG ’ SPA­NI­EN’, OG det lø­ber koldt ned ad ryg­gen på samt­li­ge dan­ske fod­bold­fans. Tun­ge ne­der­lag – mest af alt EM- se­mi­fi na­len 1984, VM- ot­ten­de­dels­fi na­len 1986 og den novem­ber­aft en i 1993 i Se­vil­la, hvor Dan­marks VM- del­ta­gel­se for­svandt, da José Maria Ba­kero ulov­ligt bak­ke­de ind i Pe­ter Schmeichel – har sat sig som ar på fod­bol­dens fol­kesjæl. Der kan man vir­ke­lig ta­le om en ond ånd.

Det for­hol­der sig hel­dig­vis an­der­le­des i hånd­bol­dens ver­den. I hvert fald no­gen tid end­nu. Dan­mark- Spa­ni­en er eft er­hån­den ble­vet en nyklas­si­ker på her­re­si­den, eft er de to na­tio­ner har mødt hin­an­den i syv slut­run­der i træk. Vi snup­per li­ge et hur­tigt kig på, hvor­dan det er gå­et: EM 2010, kamp om fem­te­plad­sen: Dan­mark vin­der 34- 27 VM 2011, se­mi­fi na­le: Dan­mark vin­der 28- 24 EM 2012, se­mi­fi na­le: Dan­mark vin­der 25- 24 OL 2012, ind­le­den­de grup­pe: Dan­mark vin­der 24- 23 VM 2013, fi na­le: Spa­ni­en vin­der 35- 19 EM 2014, mel­lem­run­de: Dan­mark vin­der 31- 28 VM 2015, kvart­fi na­le: Spa­ni­en vin­der 25- 24 EM 2016, mel­lem­run­de: ?? STA­TI­STIK­KEN SI­GER ALT­SÅ 5- 2 i dansk favør, men ud­vik­lin­gen er li­ge nu mest po­si­tiv at føl­ge med span­ske øj­ne. Den hi­sto­risk sto­re sejr i VM- fi na­len ta­ler sit eget ty­de­li­ge sprog, og det gjor­de og­så for­ban­det ondt på de dan­ske spil­le­re, da Jo­an Cañel­las for et år si­den ved VM send­te lands­hol­det ud af kvart­fi na­len med sin scor­ing i sid­ste se­kund.

Imel­lem de to kam­pe var gan­ske vist en dansk ge­vinst ved EM på hjem­me­ba­ne i 2014 i en ek­sta­tisk Boxen i Her­ning. Det ne­der­lag så dog ik­ke ud til at såre spa­ni­er­nes stolt­hed syn­der­ligt – og de gik da og­så vi­de­re til se­mi­fi - na­ler­ne i tur­ne­rin­gen al­li­ge­vel. Jeg glæ­der mig vold­somt me­get til at se Dan­mark i ak­tion mod Spa­ni­en. For hvor stor er den dan­ske guld­kan­di­da­tur egent­lig? Det er sta­dig svært at bli­ve klog på JEG GI­VER IK­KE NO­GET for de span­ske spil­le­re, som ef­ter kam­pen sag­de, at de ik­ke ha­ve gi­vet sig 100 pro­cent, men vir­ke­lig­he­den er ik­ke de­sto min­dre, at spa­ni­er­ne har vun­det de se­ne­ste to gan­ge, hvor det har væ­ret vind- el­ler- for­svind.

Det op­lag­te spørgs­mål er selv­føl­ge­lig, om det så gi­ver Spa­ni­en et men­talt over­tag før kam­pen? Det tror jeg egent­lig ik­ke. Dan­sker­nes tro på eg­ne ev­ner har væ­ret stødt sti­gen­de i tur­ne­rin­gen, og de vir­ker ik­ke just be­kym­re­de over ud­sig­ten til at mø­de Spa­ni­en.

Om­vendt er det og­så van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at Spa­ni­en skul­le ryste næv­ne­vær­digt i buk­ser­ne in­den kam­pen mod Dan­mark. Spa­ni­er­ne kom ind til det­te EM som den helt sto­re fa­vo­rit sam­men med Frank­rig, og en en­kelt uaf­gjort svip­ser mod Slove­ni­en i den ind­le­den­de grup­pe har ik­ke æn­dret på det. Med ver­dens bed­ste må­l­mands­duo, ver­dens bed­ste for­svar, den uhyg­ge­li­ge streg­spil­ler Ju­len Agu­i­na­gal­de og en lang ræk­ke dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster i an­gre­bet er det åben­lyst, at Spa­ni­en skal reg­nes som en stor guld­kan­di­dat i Po­len. DET ER EN AF GRUN­DE­NE til, at jeg glæ­der mig vold­somt me­get til at se Dan­mark i ak­tion mod Spa­ni­en. For hvor stor er den dan­ske guld­kan­di­da­tur egent­lig? Det er sta­dig svært at bli­ve klog på, sy­nes jeg, men mod Spa­ni­en får vi nog­le kla­re svar.

Har for­sva­ret klas­se nok til at mod­stå tryk­ket fra et ver­dens­klas­se­hold, har vi ud over Mik­kel Han­sen til­stræk­ke­lig med pon­dus i bag­kæ­den mod en na­tion fra al­le­rø­ver­ste hyl­de – og har Nik­las Lan­din de nød­ven­di­ge stor­kam­pe i sig ved den­ne slut­run­de?

Alt det – og me­get me­re – er vi klo­ge­re på ef­ter det, der på pa­pi­ret lig­ner en grup­pe­fi na­le i mel­lem­run­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.