She­riff ens sid­ste skud

BT - - POLEN 2016 - ‘ HIGH NOON’

fi na­len. End­da mod sin evi­ge ri­val, den et år yn­gre quar­ter­ba­ck- kol­le­ga Tom Bra­dy, som han skal op imod for 17. gang. Til gen­gæld kan det væ­re en­de­gyl­digt slut, hvis det skul­le en­de med et ne­der­lag. Magisk du­el Det vil dog væ­re et me­get pas­sen­de punk­tum for Peyton Man­nings gl­or­vær­di­ge kar­ri­e­re først som quar­ter­ba­ck for In­di­a­na­po­lis Colts og si­den 2012 for Den­ver Bron­cos, hvis han en­der med at ta­be end­nu en gang til Bra­dy, der fø­rer 11- 5 i det ind­byr­des regn­skab og 4- 1 i an­tal­let af Su­per Bowl- rin­ge eft er sej­ren over Se­att­le Sea­hawks sid­ste år.

» Hav­de Bra­dy ik­ke væ­ret der, hav­de Man­nings plads i hi­sto­ri­en væ­ret væ­sent­ligt stør­re. Og det gæl­der ik­ke nød­ven­dig­vis den an­den vej rundt, « på­pe­ger NFL- kom­men­ta­tor hos TV3 Sport An­ders Ru­ne Jan­sen.

At de to le­gen­der over­ho­ve­det har mød­tes så oft e, skyl­des den må­de, kamp­pro­gram­met i NFL er skru­et sam­men på. Beg­ge quar­ter­ba­cks har spil­let he­le kar­ri­e­ren i AFC- tur­ne­rings­halv­de­len og har der­for ik­ke kun­net mø­des i Su­per Bowl, som er et op­gør mel­lem et hold fra AFC og NFC. Til gen­gæld har Bra­dy og Man­ning mødt hin­an­den stort set hvert ene­ste år i grund­spil­let, hvor de­res hold ud over dem fra de­res egen di­vi­sion og de to an­dre di­vi­sio­ner, som de par­res med, mø­der de hold i tur­ne­rings­halv­de­len, som sæ­so­nen for­in­den op­nå­e­de sam­me pla­ce­ring som dem. Og Bra­dy og Man­ning har år eft er år ført de­res respek­ti­ve hold til tops i di­vi­sio­nen.

» Det unik­ke ved du­el­len mel­lem Bra­dy og Man­ning de se­ne­ste man­ge år er, at de­res hold al­tid har væ­ret på top­pen, « for­kla­rer Sø­ren Hygum Han­sen, me­de­jer af draft - day. dk.

Der­for ærg­rer han sig og­så over, at det med Man­nings fo­re­stå­en­de kar­ri­e­re­stop er slut med at ny­de tve­kam­pen mel­lem de to quar­ter- ba­cks, der om no­gen har teg­net NFL i det se­ne­ste år­ti:

» Det er no­get møg, for­di de har le­ve­ret no­get af det fe­de­ste foot­ball, man over­ho­ve­det kun­ne se. Du­el­len har haft no­get magisk over sig. Der har væ­ret nog­le kam­pe, man vir­ke­lig hu­sker, « si­ger Sø­ren Hygum Han­sen og næv­ner blandt an­det grund­spilskam­pen fra 2013, da Pa­tri­ots fuld­før­te et miraku­løst co­me­ba­ck og vandt 34- 31 i over­tid eft er at ha­ve væ­ret bag­ud 0- 24 ved pau­sen.

Og­så An­ders Ru­ne Jan­sen me­ner, NFL uden Man­ning bli­ver fat­ti­ge­re. Bog­sta­ve­ligt talt.

» For NFL har du­el­len væ­ret en gyl­den gås, der ba­re er ble­vet ved med at læg­ge æg. Kam­pe­ne har væ­ret med til at sæl­ge trø­jer og væ­ret ‘ must see’- tv år eft er år. Det bli­ver og­så un­der­ligt at se Bra­dy i liga­en uden Man­ning, for­di de to er så for­bun­det, « si­ger An­ders Ru­ne Jan­sen. Et skær af ui­genkal­de­lig­hed Hvis Peyton Man­ning alt­så stop­per. For selv om det står klart for en­hver, at ti­den har ind­hen­tet ham, har Man­ning end­nu ik­ke meldt ud, at det­te er hans sid­ste sæ­son. Men det bør han, me­ner bå­de An­ders Ru­ne Jan­sen og Sø­ren Hygum Han­sen.

» Re­a­li­te­ter­ne må væ­re ved at gå op for Peyton Man­ning. Han bør se i øj­ne­ne, at han fy­sisk ik­ke kan me­re, « me­ner An­ders Ru­ne Jan­sen.

Det er el­lers ik­ke me­re end to sæ­so­ner si­den, Peyton Man­ning le­ve­re­de NFL- hi­sto­ri­ens bed­ste sæ­son af en quar­ter­ba­ck. I en al­der af 37 år slog han bå­de re­kor­den for fl est tou­ch­down- kast og fl est ka­stey­ards i én sæ­son på vej­en mod sin fem­te kåring som den mest vær­di­ful­de spil­ler i NFL. Og­så en re­kord.

» 2013 er læn­ge si­den. Der er sket me­get si­den da. Han har ik­ke læn­ge­re den præ­ci­sion på de lan­ge kast, som han hav­de tid­li­ge­re. Før kun­ne han stik­ke en kniv i mod­stan­der­ne ved at ka­ste langt. Nu kan for­sva­ret kon­cen­tre­re sig om at dæk­ke op for de kor­te kast, for­di det ved, at han ik­ke ram­mer på de dy­be kast, selv om hans med­spil­le­re er frie, « for­kla­rer An­ders Ru­ne Jan­sen.

» Det er vir­ke­lig gå­et ned ad bak­ke for ham i den­ne sæ­son. Hvis man skal ha­ve for­nem­mel­sen af, at han stop­per på top­pen, skal han stop­pe nu. For det går kun én vej, « fast­slår Sø­ren Hygum Han­sen.

Må­ske var det det skær af ui­genkal­de­lig­hed, der gjor­de, at Peyton Man­ning på et pres­se­mø­de i ugens løb lød som en mand, der har er- kendt sin egen dø­de­lig­hed, da han blev spurgt om be­tyd­nin­gen af du­el­len mel­lem ham og Tom Bra­dy.

» Jeg har al­tid gi­vet det ke­de­li­ge svar, at ‘ det er Colts mod Pa­tri­ots’, og nu er det Bron­cos mod Pa­tri­ots. Men det, jeg vil si­ge om Tom Bra­dy, er, at han spil­ler po­si­tio­nen, som det er me­nin­gen, den skal spil­les. Det har væ­ret en stor ære og et pri­vil­e­gi­um at kon­kur­re­re mod ham så man­ge gan­ge de se­ne­ste 16- 17 år, « sag­de Man­ning om Bra­dy, der fort­sat hol­der højt ni­veau med 38 tou­ch­downs og kun syv in­ter­cep­tions i den­ne sæ­son.

For Peyton Man­ning står der dog me­re end ære på spil i aft enens du­el i Den­ver. For ham er det hvis han skal be­va­re hå­bet om at slut­te med at vin­de den an­den Su­per Bowl- sejr, der undslap ham i 2010 og 2014. Det gæl­der hans eft er­mæ­le. ‘ She­riff en’ har kun ét skud til­ba­ge i bøs­sen.

BLÅ BOG NAVN: FØDT: KLUB­BER:

2015- STA­TI­STIK ( GRUND­SPIL):

UD­VALG­TE ME­RIT­TER:

UD­VALG­TE RE­KOR­DER:

Peyton Man­ning 24. marts 1976 ( 39 år)

In­di­a­na­po­lis Colts ( 1998- 2011, draft et som num­mer et i 1998), Den­ver Bron­cos ( 2012- nu) 10 kam­pe ud af 16 ( her­af 9 som star­ter), 198 suc­ces­ful­de kast ud af 331 for­søg, 2.274 yards, 9 tou­ch­downs, 17 in­ter­cep­tions, pas­ser rat­ing på 67,9 ( ud af 158,3)

Tre Su­per Bowl- del­ta­gel­ser ( vandt i 2007, tab­te i 2010 og 2014), kå­ret til liga­ens mest vær­di­ful­de spil­ler fem gan­ge ( 2003, 2004, 2008, 2009 og 2013 - re­kord)

Flest sej­re i grund­spil­let ( 186, delt med Brett Fav­re), fl est tou­ch­downkast i én sæ­son ( 55 i 2013), fl est tou­ch­down- kast no­gen­sin­de ( 539), fl est ka­stey­ards i én sæ­son ( 5.477 i 2013), fl est ka­stey­ards no­gen­sin­de ( 71.940)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.